مقاله بررسي نقش فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در فعاليتهاي زراعي گندم کاران شهرستان گرمسار در طرح محوري گندم طي سالهاي ۸۳-۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در فعاليتهاي زراعي گندم کاران شهرستان گرمسار در طرح محوري گندم طي سالهاي ۸۳-۱۳۸۲
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله گندم کار
مقاله طرح محوري گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: عماني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش بررسي نقش فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در فعاليتهاي زراعي (انتخاب كود مناسب، ضدعفوني بذور، كنترل علف هاي هرز، تاريخ مناسب كاشت و كاهش ضايعات) گندم کاران شهرستان گرمسار در طرح محوري گندم طي سالهاي ۸۳-۸۲ از استان سمنان مي باشد. براي انجام اين پژوهش از روش هاي توصيفي و علي – ارتباطي بهره گرفته شد و گندم کاران طرح محوري گندم طي سال ۸۳-۸۲ در شهرستان گرمسار به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند. بر اساس نمونه گيري تصادفي ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شدند. بر اساس نتايج به دست آمده در زمينه اثر فعاليت هاي ترويجي بر فعاليتهاي زراعي، مشخص شد که ۸۲ درصد از افراد در زمينه انتخاب كود مناسب، ۷۳ درصد در زمينه ضدعفوني بذور، ۷۰ درصد در زمينه كنترل علف هاي هرز، ۶۸ درصد در زمينه تاريخ كاشت و ۴۱٫۷ درصد افراد در زمينه كاهش ضايعات اثر فعاليتهاي آموزشي و ترويجي را در طرح محوري گندم متوسط به بالا ارزيابي نموده اند. همچنين بر اساس نتايج تحليل رگرسيوني مشخص شد که ۲۴ درصد تغييرات متغير انتخاب كود مناسب، ۲۰ درصد تغييرات متغير ضدعفوني بذور، ۳۱ درصد تغييرات متغير كنترل علف هاي هرز، ۲۳ درصد تغييرات متغير تاريخ مناسب كاشت و ۱۸ درصد تغييرات متغيركاهش ضايعات گندم در اثر فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در طرح محوري گندم طي سالهاي ۸۳-۸۲ بوده است.