مقاله بررسي نقش كام نرم در تبديل تنفس بيني به بيني دهاني در حين ورزش در افراد سالم غير ورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش كام نرم در تبديل تنفس بيني به بيني دهاني در حين ورزش در افراد سالم غير ورزشكار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كام نرم
مقاله تنفس بيني دهاني
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خامنه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: بيات اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تنفس از طريق بيني و دهان يکي از موضوعات مورد مناقشه در جريان ورزش مي باشد مقايسه کمي بين تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به بيني دهاني و تغيير وضعيت اجباري کام نرم در شرايط ورزش که تاکنون به لحاظ کمي مطالعه نشده، هدف اصلي اين تحقيق بود.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي ۲۵ جوان سالم (۱۳ دختر و ۱۲ پسر) و در سه پروتکل ورزشي با بارکاري افزايشي به ترتيب براي تعيين تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به بيني دهاني و بررسي تغيير وضعيت کام نرم انجام شد. در دو پروتکل آخر، تنفس تا حد توان از طريق بيني صورت گرفت. زمان آغاز تنفس دهاني توسط يک حس گرCo2  منصوب در محاذات دهان مشخص گرديد.
يافته ها: بر طبق نتايج، زمان عادتي آغاز تنفس دهاني از زمان اجباري آن کوتاه تر و زمان بازکردن اجباري دهان و تغيير وضعيت اجباري کام نرم هم زمان بود. ميزان افزايش تهويه در تبديل عادتي تنفس بيني به بيني دهاني کمتر از تبديل اجباري آن بود. در هر سه پروتکل زمان تبديل با افزايش تهويه و ميزان بارکاري همبستگي معني دار داشت. سرعت افزايش تهويه در دختران بيشتر اما زمان تبديل تنفس بيني به بيني دهاني در هر سه پروتکل در دختران کوتاه تر بود. افزايش تهويه بين دو جنس فقط در دو پروتکل ۲ و ۳ اختلاف معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج ما حاکي از طولاني تر بودن زمان تنفس بيني در وضعيت اجباري و نيز هماهنگي گشودن دهان و تغيير وضعيت کام نرم براي شروع تنفس دهاني بود.