مقاله بررسي نقش كرايوپكسي و ليزر درماني در سوراخ شدگي اسكلرا حين جراحي استرابيسم در يك مدل حيواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش كرايوپكسي و ليزر درماني در سوراخ شدگي اسكلرا حين جراحي استرابيسم در يك مدل حيواني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان سليم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمديه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا رامين
جناب آقای / سرکار خانم: صفاريان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نقش كرايوپكسي (Cryopexy)، ليزردرماني (Laser therapy) و پي گيري بدون اقدام درماني در سوراخ شدگي اسكلرا حين جراحي استرابيسم در يك مدل حيواني.
روش پژوهش: تعداد ۴۲ خرگوش از نژاد pigmented eye در اين مطالعه تجربي وارد شدند. هر دو چشم خرگوش ها با استفاده از سوزن دوبل شماره S-24 متصل به نخ پلي گلاكتين ۶-۰ در موقعيت مشابه و در ناحيه تحتاني محل اتصال عضله مستقيم، سوراخ و سوزن حين عبور از اسكلرا وارد حفره زجاجيه گرديد. جهت ترميم سوراخ در ۲۲ خرگوش در يك چشم از كرايوپكسي و در ۲۰ خرگوش در يك چشم از ليزر درماني استفاده شد. در چشم مقابل خرگوش ها هيچ اقدام درماني صورت نگرفت و به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. نتايج و عوارض در سه گروه بررسي و با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: به طور كلي عارضه كاتاراكت در ۸٫۳ درصد ۷) چشم)، كدورت قرنيه در ۱٫۲ درصد ۱) چشم) و تجمع موقت مايع در ناحيه خلفي شبكيه در اطراف پارگي در ۱٫۲ درصد موارد ۱) چشم) مشاهده شد. به لحاظ بروز عوارض تفاوت معني داري بين سه گروه مذكور وجود نداشت. هم چنين موردي از عوارض اندوفتالميت و جداشدگي شبكيه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در طي جراحي استرابيسم عوارض تهديد كننده بينايي متعاقب سوراخ شدگي اسكلرا ناشايع بوده و پي گيري طولاني مدت و با فواصل كوتاه روش مناسبي براي بررسي و ارزيابي باليني عوارض احتمالي مي باشد.