مقاله بررسي نقش ماليات در توضيح نوسانات کسري بودجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۳۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ماليات در توضيح نوسانات کسري بودجه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کسري بودجه دولت
مقاله درآمدهاي مالياتي
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله مدل خود توضيح برداري ساختاري
مقاله تکانه هاي ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكي اسكويي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله زاده بالي ميررستم
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارايي سياستهاي مالي در گرو تناسب و ترکيب ابزارهاي مالي يعني درآمدها و مخارج دولتي و نيز انعطاف پذيري و تاثيرگذاري آنها بر اهداف اقتصادي است. در اقتصاد ايران، عواملي مانند وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و انعطاف ناپذيري مخارج دولت، باعث ناکارآمدي سياست هاي مالي شده است که اين موضوع به نوبه خود نقش درآمدهاي مالياتي را در کاهش کسري بودجه دولتي و نوسانات آن کم رنگ کرده است. در اين مطالعه سعي شده است تا با استفاده از رويکرد خود توضيح برداري ساختاري (SVAR) به بررسي نقش ماليات ها در توضيح نوسانات کسري بودجه پرداخته شود. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که تکانه هاي حاصل از توليد و سياستهاي مالياتي در کوتاه مدت بيشترين سهم را در توضيح نوسانات درآمدهاي مالياتي دارند. تکانه مخارج دولتي درصد بسيار ناچيزي از نوسانات درآمدهاي مالياتي را به ويژه در کوتاه مدت توضيح مي دهد که نشان دهنده پايين بودن جهت عليت از سمت کسري بودجه و مخارج دولتي به طرف درآمدهاي مالياتي است در نتيجه فرضيه مخارج – و – ماليات (spend-and-tax) را در ايران نقض مي نمايد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس کسري بودجه نشانگر وابستگي بالاي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي مي باشد و نشان مي دهد که نقش سياست مالياتي در توضيح نوسانات کسري بودجه بسيار پايين مي باشد مي باشد. نتايج حاصل از توابع عکس العمل آني تجمعي براي متغيرهاي مدل نشان مي دهد که تکانه مثبت سياست مالياتي مطابق با مباني نظري باعث کاهش رشد توليد در کوتاه مدت مي شود ولي اثر منفي آن در بلند مدت خنثي و صفر مي گردد. تکانه مخارج دولتي در کوتاه مدت منطبق با مباني نظري باعث افزايش رشد توليد ناخالص مي گردد، ولي در بلند مدت اثر آن خنثي و به سمت صفر ميل مي کند. همچنين توابع عکس العمل آني تجمعي براي ماليات نشان مي دهد که يک تکانه مثبت در توليد و درآمدهاي نفتي باعث رشد درآمدهاي مالياتي مي گردند و تکانه مخارج دولتي با يک وقفه سه دوره اي منجر به افزايش درآمد مالياتي مي گردد. توابع عکس العمل آني تجمعي براي کسري بودجه نشان مي دهد که شوک مثبت در درآمدهاي نفتي و مالياتي باعث کاهش کسري در بودجه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مي گردد، اما تاثير تکانه درآمدهاي نفتي در کاهش کسري بودجه بيشتر از تکانه درآمدهاي مالياتي مي باشد.