مقاله بررسي نقش محافظتي روي در برابر تروماي بلانت يك طرفه بيضه بر تعداد و حركت اسپرم هاي بيضه طرف مقابل موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش محافظتي روي در برابر تروماي بلانت يك طرفه بيضه بر تعداد و حركت اسپرم هاي بيضه طرف مقابل موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروما
مقاله تعداد اسپرم
مقاله حركت اسپرم
مقاله روي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رادان كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي رادمرد شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در مورد اثر يا اثرات تروماي بلانت بر قدرت باروري، تاكنون نظريه قاطع و محكمي وجود نداشته و گزارشات ضد و نقيضي منتشر شده است. اين مطالعه، با هدف بررسي اثر تروماي بلانت وارد شده به بيضه يك سمت، بر تعداد و حركت اسپرم هاي توليد شده در بيضه طرف مقابل موش صحرايي، همچنين ارزيابي اثر حمايتي عنصر روي بر حركت و تعداد اسپرم هاي توليد شده در بيضه تروما نخورده انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كه از نوع تجربي و در آزمايشگاه كشت سلولي گروه علوم تشريحي دانشگاه جندي شاپور اهواز در سال ۱۳۸۵ انجام شد، از ۳۰ سر موش صحرايي نر نابالغ نژاد ويستار استفاده گرديد. گروه اول، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به بيضه سمت چپ گروه دوم، تروماي بلانت وارد گرديد. در گروه سوم، مشابه گروه قبل عمل شد اما بلافاصله پس از ضربه، سولفات روي به مقدار ۳۰ ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي و به مدت ۴۰ روز، به مقدار روزانه ۵۰۰ pm به صورت خوراكي تجويز شد. سپس موش ها كشته شده و اسپرم هاي اپي ديديم سمت راست خارج گرديد. اسپرم هاي حاصله پس از انكوبه نمودن، با استفاده از حفره شمارش اسپرم و ميكروسكوپ معكوس از نظر تعداد و حركت ارزيابي شدند.
يافته ها: تعداد اسپرم ها در گروه دوم به طور معني داري از دو گروه ديگر كمتر بود (p<0.05). درصد اسپرم هاي با تحرك رو به جلو در گروه هاي دوم و سوم از گروه اول به طور معني داري كمتر نشان داد (p<0.05). اختلاف بين گروه دوم و سوم معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ضربه بلانت وارد شده به بيضه يك سمت باعث كاهش تعداد و حركت اسپرم هاي توليد شده در بيضه طرف مقابل مي گردد. همچنين عنصر روي تجويز شده، اثر محافظتي بر تعداد اسپرم ها داشته اما در زمينه حركت اسپرم ها نمي تواند نقش محافظتي داشته باشد.