مقاله بررسي نقش مديران فرهنگي در ارتقاي مسووليت اجتماعي (بررسي موردي: مديران تك پست سازمان صدا و سيما) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مديران فرهنگي در ارتقاي مسووليت اجتماعي (بررسي موردي: مديران تك پست سازمان صدا و سيما)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله مديران فرهنگي
مقاله ارتقا مسووليت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رويايي رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهردوست حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسووليت اجتماعي سازمان (CSR) موضوع حساسيت برانگيز و رو به توجه در سال هاي اخير بوده و عامل اساسي بقاي هر سازماني محسوب مي شود. سازمان هاي سرآمد به عنوان سازمان هايي پاسخگو، براي شفافيت و پاسخگويي به ذينفعان خود در قبال عملکردشان بايد تعهدات خود به مسووليت اجتماعي را از طريق ارزشهاي خويش ابراز دارند و اطمينان حاصل كنند كه اين تعهدات در سراسر سازمان جاري مي شوند و به اين ترتيب مسووليت پذيري اجتماعي براي آنان مزاياي دو جانبه اي خواهد داشت به طوريكه هم سازمان از رويكرد اخلاقي تر و منسجم تر خود نفع مي برد و هم جامعه و طرفهاي ذينفع نيز نظر و برداشت بهتري از عملكرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت. پژوهش حاضر که در راستاي تبيين نقش مديران فرهنگي در ارتقا مسووليت اجتماعي به انجام رسيده ضمن تاکيد بر مفهوم و اهميت مسووليت اجتماعي در سازمانها، به بررسي نقش مديران در چهار بعداقتصادي، اخلاقي، اجتماعي و زيست محيطي در جهت ارتقاي مسووليت اجتماعي پرداخته و در قالب مدل تحليلي تحقق مولفه ها و اجزا مسووليت اجتماعي را تشريح و به لزوم برنامه ريزي مديران براي ارتقا آن جهت تحقق اهداف سازمان اشاره مي نمايد. با توجه به سوال اصلي تحقيق که مديران فرهنگي چگونه مي توانند ارتقا مسووليت اجتماعي را در سازمان محقق سازد يک فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي تنظيم گرديده و از طريق تحقيق همبستگي به بررسي نقش مديران فرهنگي در ارتقا مسووليت اجتماعي پرداخته شده است. جامعه آماري اين تحقيق مديران تك پست سازمان صدا و سيماي شهر تهران مي باشند و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه محقق مي باشد که پس از روايي و پايايي سنجي آن ميان اعضاي نمونه تقسيم و پس از گردآوري اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل صورت پذيرفته و فرضيات مورد آزمون قرار گرفتند که در جمع بندي مشخص گرديد مديران فرهنگي در ارتقاي مسووليت اجتماعي سازمان نقش موثري دارند و همچنين بين نقش مديران فرهنگي در اهداف اقتصادي، اخلاقي، اجتماعي و زيست محيطي و ارتقا مسووليت اجتماعي سازماني رابطه قوي وجود دارد.