مقاله بررسي نقش مديريت تحول گرا در ارتقاي کارآيي سازماني در واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مديريت تحول گرا در ارتقاي کارآيي سازماني در واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت تحول گرا
مقاله ارتقاي کارايي سازمان
مقاله توانمندسازي استادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي يزدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش شناسايي و مطالعه نقش مديريت تحول گرا و کارآمد در تمامي عرصه ها از جمله  ارتقاي کارايي سازمان، توانمندسازي استادان، شکوفاسازي استعدادهاي بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان،  پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهايت ترويج روحيه همکاري در استادان و در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مازندران مي باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران هستند که تعداد ۲۷۸ نفر به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسش نامه مورد تاييد متخصصان و استادان مربوطه قرار گرفت و ضريب پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ۰٫۹۶ به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق حاضر از نرم افزار spss و روش هاي آماري در سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه ها نشان داد که مديريت تحول گرا بر ارتقاي کارايي سازمان، توانمندسازي استادان، شکوفاسازي استعدادهاي بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان، پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهايت ترويج روحيه همکاري در استادان در دانشگاه ها موثر بوده است.