مقاله بررسي نقش مديريت مشارکتي بر ميزان اثر بخشي مديران از ديدگاه کارشناسان ستادي سازمان جنگل ها و مراتع کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مديريت مشارکتي بر ميزان اثر بخشي مديران از ديدگاه کارشناسان ستادي سازمان جنگل ها و مراتع کشور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بخشي
مقاله مشارکت
مقاله نظام مديريت مشارکتي
مقاله کارشناسان ستادي سازمان جنگل ها
مقاله مراتع و آبخيزداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق از نوع توصيفي، پيمايشي و به روش همبستگي و نمونه آماري مورد مطالعه شامل ۳۷۱ نفر از کارشناسان ستادي سازمان جنگل ها بوده است. حجم نمونه هاي مورد مطالعه از طريق فرمول کوکران محاسبه شده است. در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده نسبي استفاده گرديد. جمع آوري اطلاعات به دو روش مرسوم کتابخانه اي، اسنادي و ميداني انجام شده است. روايي صوري پرسشنامه به تاييد اساتيد و محققان رسيده است. نتايج اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرنباخ براي پرسش هاي مربوط به مديريت مشارکتي برابر ۰٫۹۳ و براي پرسش هاي مربوط به اثربخشي رفتار سازماني مديران برابر ۰٫۹۱ تعيين گرديد. ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق نشان داد که رابطه بين متغير مديريت مشارکتي با متغيرهاي اثربخشي رفتار سازماني، افزايش سطح مهارتهاي شغلي، تحقق سريعتر اهداف سازمان، افزايش کميت و کيفيت فعاليتها، ايجاد دانش تخصصي در کارشناسان، ارتقاي سطح نگرش شغلي کارشناسان، ايجاد خلاقيت و نوآوري در کارشناسان، انعطاف پذيري، روابط انساني و ايجاد گروههاي کاري مثبت و معني دار مي باشد. نتايج رگرسيون چند گانه نشان مي دهد که متغيرهاي ايجاد زمينه هاي مشارکت فعال کارشناسان در جلسات، موافقت مدير با نظرات کارشناسان در ارزشيابي کارکنان، اقدام مدير به تشکيل جلسه با کارشناسان، سعي مدير در حل مشکلات به وسيله اقدامات گروهي و تاکيد مدير بر عملکرد گروهي در ارزيابي و نظارت کارکنان نقش مثبتي و معني داري بر اثربخشي رفتار سازماني مديران داشته اند.