مقاله بررسي نقش مسير داخلي آپوپتوز در مرگ سلولي ناشي از غلظت بالاي گلوكز در سلول هاي PC12 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۲۶ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مسير داخلي آپوپتوز در مرگ سلولي ناشي از غلظت بالاي گلوكز در سلول هاي PC12
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PC12؛ گلوكز
مقاله آپوپتوز
مقاله كاسپاز
مقاله ميتوكندري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوروپاتي ديابتي، يكي از شايع ترين عوارض ديابت است كه نورون هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد. تاكنون سازوكارهاي دقيق مولكولي سميت ناشي از گلوكز براي سلول هاي عصبي مشخص نشده است. در مطالعه حاضر، نقش مسير مرگ سلولي وابسته به ميتوكندري و كاسپاز ۳ و ۹ در آپوپتوز ناشي از غلظت بالاي گلوكز در سلول هاي PC12 به عنوان يك رده سلولي عصبي بررسي گرديد.
روش ها: توان حياتي سلول ها توسط روش MTT ارزيابي شد. فعاليت آنزيمي كاسپاز ۹، كاسپاز آغازگر در آپوپتوز وابسته به ميتوكندري و كاسپاز ۳، كاسپاز اجرايي در اين مسير، به روش كالريمتري با استفاده از سوبستراهاي سنتزي اندازه گيري شد. جهت بررسي تغييرات بيان پروتئين كاسپازهاي ۳ و ۹ از روش ايمونوبلاتينگ استفاده شد.
يافته ها: در روشMTT، سلول ها در ساعات ۴۸، ۷۲ و ۹۶ مرگ سلولي معني داري را نسبت به گروه هاي كنترل نشان دادند (P<0.05). فعاليت آنزيمي كاسپازهاي ۹ و ۳ در سلول هاي تيمار شده نسبت به سلول هاي كنترل بطور معني دار افزايش پيدا كرد (P<0.01). نتايج وسترن بلات نشان داد كه بيان پروتئين پروكاسپازهاي ۳ و ۹ بطور معني دار كاهش يافته (P<0.01) كه بيانگر تبديل آنها به فرم فعال كاسپاز مي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه حاضر، مي توان نتيجه گرفت كه آپوپتوز ناشي از غلظت بالاي گلوكز در سلول هاي PC12  تا اندازه اي وابسته به فعال شدن مسير مرگ سلولي ميتوكندريايي وابسته به كاسپازهاي ۳ و ۹ مي باشد.