مقاله بررسي نقش ميانجي و تعديلي تبعيض ادراک شده در زنان، در پيوند ميان سبک هاي دل بستگي و افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ميانجي و تعديلي تبعيض ادراک شده در زنان، در پيوند ميان سبک هاي دل بستگي و افسردگي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دل بستگي زنان
مقاله تبعيض ادراک شده از سوي زنان
مقاله باور به دنياي عادلانه براي زنان
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي نقش ميانجي و تعديلي تبعيض ادراک شده از سوي زنان، در پيوند ميان سبک هاي دل بستگي و افسردگي، در صورت باور آنان به دنياي عادلانه انجام شده است.
جامعه آماري پژوهش را زنان غيرشاغل ساکن در نواحي پايين، متوسط، و بالاي شهر اصفهان تشکيل مي دهند، که با استفاده از نمونه گيري خوشه يي، ۳۰۰ نفر از آنان، به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش نيز شامل پرسش نامه روابط نزديک، باور به دنياي عادلانه براي زنان، و پرسش نامه افسردگي است.
الگوسازي معادله هاي ساختاري نشان مي دهد که بر پايه شناسه هاي برازش، داده هاي به دست آمده از پژوهش، بيش ترين برازش را با مدل دل بستگي اضطرابي دارند، به عبارت ديگر، مدل ارتباطي دل بستگي اضطرابي به افسردگي، تبعيض ادراک شده از سوي زنان را به عنوان يک ميانجي کامل مي پذيرد، اما مدل ارتباطي دل بستگي اجتنابي به افسردگي، تبعيض ادراک شده از سوي زنان را به عنوان يک ميانجي پاره يي مي پذيرد.
تحليل هاي رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي و بررسي اثرات غيرمستقيم نيز بيان گر آن است که فقط اثر غير مستقيم دل بستگي اضطرابي بر افسردگي به وسيله تبعيض ادراک شده از سوي زنان معنادار است.