مقاله بررسي نقش ميکروارگانيسم هاي ميکوريزايي از نوع ويسکولار ـ آربوسکولار (VAM) بر برخي صفات گياه علوفه اي سورگوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ميکروارگانيسم هاي ميکوريزايي از نوع ويسکولار ـ آربوسکولار (VAM) بر برخي صفات گياه علوفه اي سورگوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکوريزا
مقاله همزيستي
مقاله سورگوم و VAM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آباد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه همزيستي قارچ هاي ميکوريزا به عنوان يکي از ميکرو ارگانيسم هاي مفيد، دامنه فعاليت خود را در صنايع مختلف از جمله معدن، کشاورزي، محيط زيست و … گسترش داده است. در کشاورزي نقش قارچ هاي ميکروريزا به عنوان کودهاي کارساز و کاراي بيولوژيک در تامين نيازمندي هاي تغذيه اي گياهان غيرقابل انکار بوده، که بايد در توسعه و ترويج اين مهم در جامعه کشاورزي کوشيد. به همين منظور تحقيقي جهت بررسي تاثير سويه هاي مختلف ميکوريزا Vesicular arbuscular (VAM) بر عملکرد و اجزاي آن بر سورگوم آزمايشي در بهار ۱۳۸۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي سيستان انجام گرديد. اين تحقيق در يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام گرفت. کليه عمليات زراعي از کاشت تا برداشت مطابق با عرف منطقه اعمال گرديد. نتايج پس از پردازش نشان داد که اثر متقابل ميکوريزا بر ارقام سورگوم از نظر صفات مورد بررسي معني دار مي باشد. به طوري که بيشترين عملکرد دانه مربوط به رقم (KGS 25) با حضور  (Glomus etanicatum) با بيش از ۳۵۰۰ کيلو گرم بر هکتار بوده است. همچنين اين رقم از نظر عملکرد برگ خشک و ساقه نسبت به ساير ارقام برتري نشان داد. با توجه به نتايج حاصله رقم مذکور به علت داشتن صفاتي همچون ارتفاع بوته، عملکرد علوفه خشک، علوفه تر، وزن خشک برگ و ساقه و نيز داشتن قطر ساقه مطلوب که از اجزاي مهم و موثر بر عملکرد گياهان علوفه اي هستند به عنوان بهترين رقم جهت اهداف علوفه اي در منطقه تحت آزمايش انتخاب و توصيه گرديد.