مقاله بررسي نقش نيتريك اكسيد و گوانوزين مونوفسفات حلقوي در اثر اتساع عروقي گيرنده بتا – ۲ آدرنرژيك در عروق پوستي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش نيتريك اكسيد و گوانوزين مونوفسفات حلقوي در اثر اتساع عروقي گيرنده بتا – ۲ آدرنرژيك در عروق پوستي موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيرنده بتا – ۲ آدرنرژيك
مقاله جريان خون پوستي
مقاله جريان سنجي ليزري
مقاله سالبوتامول
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رهام ‌پور كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعات اخير به اثر اتساع عروقي وابسته به اندوتليوم و غيروابسته به اندوتليوم گيرنده بتا – آدرنرژيك اشاره شده است. در اين تحقيق نقش NO و cGMP در اثر اتساع عروقي گيرنده بتا – 2 آدرنرژيك (ß۲-AR) در عروق پوستي موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: داروهاي مورد استفاده با حجم ۱۰μl و با سرعت ۵μl/min بصورت زير جلدي به پوست كف پاي حيوان تزريق شد. از اورتان با غلظت ۱٫۵g/kg براي بي هوش كردن حيوان استفاده مي شد. ثبت جريان خون پوستي (SBF) با تكنيك جريان سنجي ليزري انجام گرديد.
يافته ها: سالبوتامول در دوزهاي مختلف باعث افزايش SBF گرديد ولي اختلاف معني داري بين غلظت هاي متفاوت مشاهده نشد. آتنولول (۱۰μM) به تنهايي و زماني كه همراه سالبوتامول (۱μM) تزريق شد. اثري روي SBF نداشت. پروپرانولول (۱μM) هر چند به تنهايي اثري روي SBF نداشت ولي زماني كه همراه سالبوتامول تزريق مي شد، پاسخ اتساع عروقي سالبوتامول را بطور معني داري كاهش داد. (۱μM) L-NNA و متيلن بلو (۳μM) به ترتيب باعث %۶٫۹۵ و %۷٫۹۱ كاهش در SBF شدند كه از نظر آماري معني دار مي باشد. همچنين تزريق سالبوتامول بعد از هر يك از داروهاي فوق به ترتيب باعث %۲۴٫۷ و %۲۲٫۵۷ افزايش در SBF گرديده كه نسبت به گروهي كه فقط سالبوتامول دريافت كرده اند (%۴۲٫۷۳)، كاهش معني داري نشان مي دهد.
نتيجه گيري: بررسي اين نتايج نشان مي دهد كه سالبوتامول با اثر روي ß۲-AR باعث اتساع عروق پوستي موش صحرايي مي شود. NO و cGMP در مكانيسم اتساع عروقي بواسطه ß۲-AR دخيل بوده و در تنظيم تون عروق پوستي موثر مي باشند. به هر حال براي روشن شدن مكانيسم دقيق ß۲-AR به تحقيق بيشتري نياز است.