مقاله بررسي نقش همزيستي ميکوريزايي در افزايش مقاومت به خشکي دو رقم سورگوم دانه ايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش همزيستي ميکوريزايي در افزايش مقاومت به خشکي دو رقم سورگوم دانه ايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم
مقاله تنش خشکي
مقاله همزيستي ميکوريزي
مقاله کلونيزاسيون ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي نقش همزيستي ميکوريزي در افزايش مقاومت به خشکي دو رقم سورگوم دانه اي آزمايشي به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه عامل در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد واحد کرج واقع در ماهدشت کرج در سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. فاکتور تنش رطوبتي در سه سطح mm 50 (T1)، mm 100 (T2) و mm 150 (T3) تبخير از سطح تشت تبخيرکلاس A به عنوان عامل اصلي و عوامل رقم، در دو سطح G. S. W. 17) (V1) K. Karaj Grain Sorghum White 17)) و (Grain sorghum orange 36) K.G.S.O. 36 (karaj) (V2) و ميکوريز در دو سطح بدون استفاده از ميکوريز (m0) و با استفاده از ميکوريز (m1) به صورت فاکتوريل، به عنوان عوامل فرعي در نظر گرفته شدند. زماني که ارتفاع گياه به۵۰ cm رسيد، تنش رطوبتي اعمال شد. نتايج نشان دادند که با اعمال تنش رطوبتي، صفات وزن هزار دانه و تعداد خوشه در متر مربع در سطح آماري %۱ و درصد کلونيزاسيون ريشه و عملکرد دانه در سطح آماري %۵ کاهش معني دار يافتند. استفاده از ميکوريزا سبب افزايش معني دار در وزن هزار دانه، عملکرد دانه و تعداد خوشه در سطح %۱ گرديد. عامل رقم نيز در صفات تعداد خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح آماري %۱ داراي اثر معني دار بودند. نتيجه اين تحقيق نشان داد در شرايط تنش خشکي عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم سورگوم کاهش معني دار را نشان مي دادند که مي توان با به کار گيري مايه تلقيح قارچ هاي ميکوريزي بخشي از اين کاهش عملکرد را جبران نمود.