مقاله بررسي نقش ويژگي هاي خاك، پستي و بلندي و زمين شناسي در پراكنش پوشش گياهي منطقه كوهين قزوين (مطالعه موردي: حوزه آبخيز آبادين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ويژگي هاي خاك، پستي و بلندي و زمين شناسي در پراكنش پوشش گياهي منطقه كوهين قزوين (مطالعه موردي: حوزه آبخيز آبادين)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
مقاله PCA
مقاله رج بندي
مقاله استقرار تيپ گياهي و كوهين قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي اناري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رمك معصومي تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور دستيابي به روابط خاك، پستي و بلندي و زمين شناسي با استقرار تيپ هاي پوشش گياهي در منطقه كوهين قزوين حوزه آبخيز آبادين انجام شد. بر اساس نقشه واحد كاري و پيمايش صحرايي، ۴ تيپ پوشش گياهي غالب در منطقه شناسايي و عامل هاي محيطي موثر بر استقرار و گسترش آنها مورد بررسي قرار گرفت. روش نمونه برداري تصادفي – نظام مند انتخاب شد. تعداد پلات به روش آماري و سطح پلات با توجه به ۱٫۵ تا ۲ برابر تاج پوشش بزرگترين گونه گياهي موجود در منطقه تعيين شد. در هر پلات سياهه گياهان، درصد تاج پوشش، درصد سنگ و سنگ ريزه، درصد خاك لخت و درصد لاشبرگ ثبت شد. همچنين به صورت تصادفي در هر تيپ گياهي ۵ نيم رخ خاك حفر و نمونه ها از عمق متوسط ريشه دواني گياهان در داخل پلات برداشت و عامل هاي بافت خاك، اسيديته خاك، هدايت الكتريكي، درصد ماده آلي، ازت، فسفر، پتاسيم، درصد سديم تبادلي، نسبت جذب سديم و درصد آهك با استفاده از روش استاندارد موسسه تحقيقات آب و خاك وزارت كشاورزي آمريكا اندازه گيري شد. عامل هاي زمين شناسي و پستي و بلندي شامل: ارتفاع از سطح دريا، شيب و جهت براي هر تيپ گياه مشخص شد. براي تعيين همبستگي عوامل محيطي با تيپ هاي پوشش گياهي، از تجزيه و تحليل چند متغيره استفاده شد. ماتريس اطلاعات ويژگي هاي محيطي- تيپ پوشش گياهي تهيه و با استفاده از نرم افزار PC-ORD رج بندي تيپ هاي گياهي در ارتباط با ويژگي هاي خاك، پستي و بلندي و زمين شناسي به روش تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) صورت پذيرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه ويژگي هاي خاك، پستي و بلندي و زمين شناسي بر استقرار و پراكنش موزاييكي جوامع گياهي موثر است و مهم ترين عوامل موثر زمين شناسي، آهك، بافت خاك، درصد ماده آلي، درصد پتاسيم، درصد رس و سديم محلول هستند.