مقاله بررسي نقش و اهميت ساختارهاي سطحي و آنزيم بتالاکتاماز باسيلوس سرئوس در ايجاد مقاومت دارويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش و اهميت ساختارهاي سطحي و آنزيم بتالاکتاماز باسيلوس سرئوس در ايجاد مقاومت دارويي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لايه – S
مقاله باسيلوس سرئوس
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله بتا – لاکتاماز
مقاله عفونت هاي بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوسعيدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لايه S – خارجي ترين پروتئين در اغلب آرکي ها و باکتري ها است و با مهار ورود آنتي بيوتيک ها منجر به افزايش بيماري زايي در باکتري ها مي گردد. با توجه به نقش دست پرسنل و سطوح بيمارستان در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني، آلودگي منابع مزبور با سويه هاي باسيلوس سرئوس واجد لايهS   و بتا – لاکتاماز منجر به گسترش عفونت هاي بيمارستاني مقاوم در برابر آنتي بيوتيک ها مي گردد. هدف از اين پژوهش بررسي فراواني لايه S – و بتا – لاکتاماز، هم چنين نقش لايه S – در مهار ورود آنتي بيوتيک ها در سويه هاي باسيلوس سرئوس جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح بيمارستان مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت مقطعي – توصيفي بر روي ۲۷۴ نمونه تهيه شده از بيمارستان فوق تخصصي الزهرا و دانشگاه اصفهان در سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۴ انجام گرفت. براي آماده سازي نمونه ها از کشت ۱۶ ساعته باکتري روي محيط  
TSA (Tryptone Soya Agar) استفاده شد و نمونه ها توسط۱۰X SDS-PAGE  الکتروفورز شدند. آنتي بيوگرام نمونه ها بر اساس روش کربيبائر و توليد بتا – لاکتاماز بر اساس روش اسيدومتريک انجام گرفت.
يافته ها: از ۲۷۴ نمونه جمع آوري شده، فراواني باسيلوس سرئوس
%۹٫۴۹ بود. از ۱۳ سويه باسيلوس سرئوس جداسازي شده از دست پرسنل، ۱۱ مورد (%۸۴٫۶) و از ۱۳ سويه باسيلوس سرئوس جداسازي شده از سطوح بيمارستاني ۱ مورد (%۷٫۷) نانوساختار لايه – S را توليد نمودند. نتايج آنتي بيوگرام نشان داد که سويه هاي فاقد لايه – S در مقايسه با سويه هاي واجد آن حساسيت بيشتري در برابر آنتي بيوتيک ها دارند. همچنين تمامي سويه هاي داراي لايه –S ، مولد بتا – لاکتاماز بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان دهنده شيوع سويه هاي باسيلوس سرئوس واجد لايه –
S و بتا – لاکتاماز در بيمارستان مي باشد که اين امر مي تواند منجر به گسترش عفونت هاي بيمارستاني مقاوم در برابر آنتي بيوتيک گردد و بنابراين ضرورت انجام تدابير مناسب به منظور کاهش انتقال عوامل بيماري زا و مقاومت آنتي بيوتيکي در باکتري هاي بيماري زا وجود دارد.