مقاله بررسي نقش پايه ژنوتيپ هايي از درخت “به” (Cydonia oblonga) بر حساسيت به بيماري آتشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش پايه ژنوتيپ هايي از درخت “به” (Cydonia oblonga) بر حساسيت به بيماري آتشک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتشک
مقاله درخت “به”،Cydonia oblonga
مقاله پايه
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي پور سارا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ايوبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آتشک يکي از مخرب ترين بيماري هاي درختان ميوه دانه دار است و درخت “به”(Cydonia oblonga) نيز يکي از حساس ترين گونه هاي ميزبان بيماري به حساب مي آيد. در بين روش هاي مبارزه، استفاده از ارقام مقاوم يا متحمل اقتصادي ترين روش مي باشد. اين تحقيق به منظور بررسي اثر پايه در تحمل به بيماري در ژنوتيپ هاي پيوندي درخت “به” انجام شد. سيزده ژنوتيپ “به” منطقه مرکزي کشور همراه با “به” رقم اصفهان روي دو پايه “به” و زالزالک پيوند و در بهار سال ۱۳۸۶ با تزريق مخلوطي از سه جدايه باکتري بيمارگر شامل Ea273،S1 و Z1 مورد ارزيابي مقاومت به بيماري قرار گرفتند. ارزيابي ها بر اساس دو شاخص سرعت پيشرفت نکروز و شاخص حساسيت رقم صورت پذيرفت. روي پايه “به”، رقم “به” اصفهان و ژنوتيپ SHA1 به ترتيب با ۹/۵۷ و ۴/۹۰ درصد و روي پايه زالزالک، ژنوتيپ هاي PH2 و NB3 به ترتيب با ۵/۷۱ و ۱۰۰ درصد پيشرفت نهايي نکروز کمترين و بيشترين ميزان علائم را نشان دادند. در مجموع بررسي ها نشان داد که پايه زالزالک موجب افزايش شدت خسارت در ۱۱ ژنوتيپ و کاهش خسارت در سه ژنوتيپ در مقايسه با پايه “به” مي شود. ميزان تفاوت در مقاومت روي دو نوع پايه در ژنوتيپ هاي KVD3 و NB3 بيشترين و در ژنوتيپ هاي NB4 و PH2 کمترين مقدار بود. طبق نتايج در اغلب ژنوتيپ هاي “به” کاربرد پايه زالزالک نمي تواند عامل موثري در افزايش مقاومت به آتشک محسوب شود.