مقاله بررسي نقش گردشگري در تغييرات کاربري اراضي مقصد (نمونه مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان نوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۲۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش گردشگري در تغييرات کاربري اراضي مقصد (نمونه مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان نوشهر)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله تغييرات کاربري زمين
مقاله تخريب منابع طبيعي و گردشگري
مقاله بخش مرکزي نوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: علي قلي زاده فيروزجايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بردي آنامرادنژاد رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي وضعيت کاربري زمين در مقاصد گردشگري، از اهميت بالايي برخودار است، چرا که گردشگري يک فعاليت منبع پايه محسوب مي شود، بنابراين، از نظر زيست-محيطي حساس است و حفاظت و صيانت از منابع براي ادامه حيات، رونق و پايداري نواحي گردشگري امري ضروري محسوب مي شود. هدف اين تحقيق، بررسي نقش گردشگري در بروز تغييرات کاربري زمين نواحي روستايي بخش مرکزي شهرستان نوشهر، در استان مازندران است. روش تحقيق، از نوع توصيفي و تحليلي است که در آن از مصاحبه با ساکنان محلي و گردشگران، تجزيه و تحليل نقشه هاي پايه و تصاوير ماهواره اي IRS, Landat ETM استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد، كه؛ گردشگري در حوزه مورد مطالعه، با ايجاد تغييرات گسترده در کاربري هاي اراضي، بويژه اراضي زراعي، باغات، اراضي حريم ساحلي و جنگلي، تخريب منابع طبيعي و گردشگري در دهه هاي اخير را به دنبال داشته است.