مقاله بررسي نوسانات يخبندان و کاربرد نتايج آن در بازدهي محصولات آجيلي شهرستان اهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نوسانات يخبندان و کاربرد نتايج آن در بازدهي محصولات آجيلي شهرستان اهر
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان بهاره
مقاله يخبندان پاييزه
مقاله عملکرد
مقاله انگور
مقاله گردو
مقاله توت درختي
مقاله بادام
مقاله شهرستان اهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف مطالعه نوسانات يخبندان و کاربرد نتايج آن در بازدهي محصولات آجيلي شهرستان اهر و با فرض اينکه ميوه هاي آجيلي شهرستان اهر تحت تاثير يخبندان خسارات سنگيني را متحمل مي شوند، آغاز شد. پس از استخراج شاخص هاي يخبندان، داده ها با تقويم ژوليوسي روز شمار و در چهار آستانه دمايي طبقه بندي شد. بعد از اثبات نرمال بودن داده ها، و با توجه به پارامتريک بودن داده ها، با روش پيرسون، همبستگي عملکرد انواع محصولات آجيلي اهر با يخبندان هاي بهاره و پاييزه در چهار آستانه دمايي A، B، C و D و با توجه به معناداري اين آزمون (P-Value<0.05) اثبات و نتايج زير براي انواع محصولات حاصل شد. در ميزان عملکرد محصول انگور اهر آخرين يخبندان بهاره در آستانه B با بالاترين ميزان همبستگي نسبت به ساير شاخص ها نقشي تعيين کننده دارد. هر اندازه آخرين يخبندان بهاره در اين آستانه زودتر اتفاق بيافتد، عملکرد محصول انگور کمتر خواهد شد. تاثير  يخبندان هاي بهاره در ميزان عملکرد گردو بيشتر از يخبندان هاي پاييزه بوده است. با در نظر گرفتن همبستگي معنادار و معکوس عملکرد انواع محصولات با تعداد روزهاي يخبندان، نتيجه مي شود که پديده يخبندان در اهر يکي از پديده هاي اقليمي موثر بر نوسانات توليدات آجيلي است. با افزايش تعداد روزهاي يخبندان عملکرد کليه محصولات آجيلي اهر کاهش مي يابد. از لحاظ کاهش عملکرد انواع توت درختي در رده اول و گردو، انگور، بادام در رده هاي بعدي قرار مي گيرند. کار تحقيق با محاسبه حدود اطمينان در سطح %۹۵ در تمامي آستانه ها و براي همه محصولات آجيلي شهرستان اهر با لحاظ نمودن متغير کنترل محاسبه و نتايج مناسبي حاصل و بر اين اساس پيشنهاداتي ارایه شد. در شهرستان اهر ميزان توليد تنها با نوسانات روز شمارهاي يخبندان و طول دوره هاي رشد و يخبندان محدود نمي شود و بايد به نقش ساير عوامل موثر يا محدود کننده در توليد نيز توجه نمود.