مقاله بررسي نوع دوستي در روابط روزمره اجتماعي و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نوع دوستي در روابط روزمره اجتماعي و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع دوستي
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله همدلي
مقاله تحليل هزينه و پاداش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي تمايل به نوع دوستي در روابط اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهر ياسوج پرداخته و تلاش کرده است اولا ميزان تمايل به نوع دوستي را در بين شهروندان تعيين و سپس ارتباط آن را با همدلي، مسووليت اجتماعي، تحليل هزينه و پاداش و متغيرهاي جمعيتي (سن، جنس، وضع تاهل، ميزان تحصيلات و قوميت) بررسي نمايد. روش به کار رفته در اين پژوهش، روش پيمايشي است. جمعيت آماري کليه افراد ۶۵-۱۵ ساله شهر ياسوج هستند که ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه مي باشد که جهت تعيين اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنيک تحليل عاملي و جهت تعيين پايايي از شيوه هماهنگي دروني به روش آلفاي کرانباخ استفاده شده است. نتايج پژوهش در راستاي پاسخ به هدف اوليه پژوهش بيانگر آن هستند که ميانگين نمره نوع دوستي از ميانگين واقعي، به طور معناداري بيشتر است.
در راستاي اهداف اختصاصي، نتايج پژوهش نشان مي دهند همدلي تاثيري بر نوع دوستي ندارد اما مسووليت اجتماعي و تحليل هزينه-پاداش مادي تاثير معناداري بر نوع دوستي دارند. ضمن آنکه روابط بين ابعاد هر يک از متغيرها با متغير وابسته نوع دوستي بيانگر تعاملات معنادار و پيچيده اي در بين آنهاست.