مقاله بررسي نوع و شدت عوامل موثر در بيابان زايي سيستان (مطالعه موردي: منطقه نياتک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نوع و شدت عوامل موثر در بيابان زايي سيستان (مطالعه موردي: منطقه نياتک)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت بيابان زايي
مقاله واحدکاري
مقاله منطقه سيستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بزي خدارحم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيابان زايي پديده اي است که در مناطق خشک، نيمه خشک و نيمه خشک مرطوب رخ داده و موجب کاهش پتانسيل و توان اراضي مي گردد. جهت بررسي نوع و شدت عوامل موثر در بيابان زايي مدل هاي مختلفي ارايه شده است که با توجه به تطابق و سازگاري مدل برآورد شدت بيابان زايي اراضي ايران، با شرايط بيوم کشور ايران و بالاخص منطقه مورد نظر و همچنين جامع و گام به گام بودن آن، جهت بررسي نوع و شدت عوامل موثر در بيابان زايي منطقه نياتک سيستان انتخاب گرديد. براي اين منظور واحدهاي کاري موجود در منطقه به عنوان نقشه پايه براي ارزش دهي به عوامل و شاخص هاي مورد نظر، به روش ژئومورفولوژي تهيه گرديد. سپس با ارزش دهي به شاخص هاي ارزيابي شدت بيابان زايي و جمع امتيازات مربوط به آنها در هر واحد کاري و بر اساس جداول مبنا، شدت تخريب سرزمين و بيابان زايي براي کاربري هاي مختلف تعيين شد. در نهايت با بهره گيري از نرم افزارArcView 3.2  نقشه هاي مربوط به وضعيت فعلي شدت بيابان زايي هر يک از کاربري هاي مذکور ترسيم شد. بر اساس نتايج حاصله از اين تحقيق شدت بيابان زايي منطقه در سه کلاس متوسط (۴۲/۲۸۵۷ هکتار)، زياد (۱۳/۱۵۰۳ هکتار) و خيلي زياد (۱/۴۵۹) بوده و عامل اصلي تشديد پديده بيابان زايي و تغيير اقليم در منطقه نياتک سيستان عوامل محيطي (خشکسالي) عنوان گرديد.