مقاله بررسي نيازهاي آموزشي مديران پرستاري بيمارستان هاي دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش پرستاري از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي آموزشي مديران پرستاري بيمارستان هاي دولتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي
مقاله مديران پرستاري
مقاله تحقيق کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعباس زاده ميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واسكويي اشكوري خورشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه هاي آموزشي به منظور تامين نيازهاي آموزشي يادگيرندگان طراحي مي شوند. لذا شناسايي نياز، اولين گام در برنامه ريزي آموزشي است و موجب افزايش مشارکت يادگيرندگان در طراحي برنامه هاي آموزشي و ارتقاي سطح کيفي برنامه ها مي گردد. در زمان گسترش سريع مرزهاي علم، پرستاران نيز نيازمند مهارت هاي جديد هستند و در اين ميان شناخت نيازهاي آموزشي مديران پرستاري گامي موثر در راه افزايش توانمندي آنان مي باشد.
هدف: هدف از اين پژوهش تعيين نيازهاي آموزشي مديران پرستاري بيمارستان هاي دولتي از ديدگاه شغل با روش هاي دلفي و تجزيه و تحليل شغل مي باشد.
روش: اين پژوهش با استفاد از تلفيق دو روش دلفي و تجزيه و تحليل شغل جهت تعيين نيازهاي شغلي مديران پرستاري انجام شده است. واحدهاي پژوهش، در روش دلفي شامل ۲۰ نفر از مديران پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشکي و در بخش تجزيه و تحليل شغل نيز با توجه به شرح وظايف مديران پرستاري که مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مي باشد، نيازهاي آموزشي بر اساس ايزو ۱۰۰۱۵ توسط وزارت متبوع جهت کليه رسته هاي شغلي استخراج گرديده و در اين تحقيق از آن ها استفاده گرديد.
يافته ها: نيازهاي آموزشي مديران پرستاري از ديدگاه شغل در دو دسته فردي و سازماني قرار گرفتند. که نيازهاي فردي به طور مثال شامل مهارت هاي سخنراني، مقاله نويسي، مکالمه و ترجمه زبان و فن اداره جلسات بودند و نيازهاي سازماني شامل مواردي همچون فناوري اطلاعات، اخلاق و قانون در پرستاري، ارزيابي کيفي بخش ها، بهبود کيفيت خدمات پرستاري، آشنايي با استانداردهاي ساختار، تجهيزات و نيروي انساني، مديريت بحران آموزش سلامت، سيستم، سيستم اطلاعات بيمارستاني، کنترل عفونت هاي بيمارستاني، آشنايي با روش هاي انجام کار و مراقبت ها، اصول و مباني مديريت، مديريت نيروي انساني، فنون مصاحبه، روش تحقيق آمار – نرم افزار SPSS، مکاتبات اداري، اقتصاد بهداشت و درمان، تفکر تيمي و تيم سازي، روش تدريس، آموزش احکام شرع مقدس و انطباق، نيازسنجي آموزشي، سنجش و ارزشيابي يادگيرنده و مديريت تغيير، مديريت تفکر انتقادي، مديريت تنش، مهارت هاي ارتباطي، روش هاي تصميم گيري و حل مساله و مديريت زمان بودند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد که نيازهاي مهم و تعيين کننده در انجام وظايف حرفه اي مديران پرستاري بدون پاسخ مانده و تامين نشده است. لذا از اين يافته ها اين مي تواند در تدوين دوره هاي آموزشي مديران پرستاري بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي استفاده نمود. همچنين از سويي ديگر، از ترکيب روش و الگوي نيازسنجي آموزشي معرفي شده در اين مطالعه مي تواند براي نيازسنجي آموزشي ساير مديران نيز استفاده نمود.