مقاله بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان پرستاري در آموزش باليني بخش هاي اورژانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان پرستاري در آموزش باليني بخش هاي اورژانس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله نيازهاي اطلاعاتي
مقاله فوريت هاي پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاهويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علايي سيف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در محيط باليني دانشجويان بايد بتوانند از دانش ها و مهارت هاي آموخته شده جديد استفاده نمايند و هم زمان ارزش هاي حرفه اي مورد نياز براي کار در محيط باليني را کسب کنند. هدف اين مطالعه بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان پرستاري در بخش هاي اورژانس است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي ۱۳۱ نفر از دانشجويان سال آخر رشته پرستاري انجام شد. جهت گردآوري داده ها از پرسش نامه استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد ۹۰٫۸ درصد دانشجويان به اطلاعات درماني بيماران نياز داشتند. بين نيازهاي اطلاعاتي تشخيصي و درماني رابطه معني داري وجود داشت (r=0.34، P<0.001) بين اطلاع از هماهنگي هاي به عمل آمده با ستاد هدايت بيماران با اطلاع از پذيرش مرکز ديگر جهت اعزام بيماران (r=0.657، P<0.001) و بين اطلاع از انتقال جسد به سردخانه با اطلاعات مربوط به هماهنگي با پزشکي قانوني جهت اجساد مجهول الهويه رابطه معني داري مشاهده شد (r=0.599، P<0.001) ميزان کمي از نيازهاي مطرح شده توسط دانشجويان به امور سازماني و مديريت درمان بيماران مربوط مي شد و دانشجويان اهميت زيادي به مسايل قانوني و حقوقي نمي دادند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، ضروري است در برنامه هاي آموزش باليني طب اورژانس، به اهميت جايگاه سازماني و مديريتي و جنبه هاي حقوقي و قانوني طب اورژانس پرداخته شود. نتايج اين تحقيق مي تواند نقش مهمي در ارتقا کيفيت آموزش پرستاري و نهايتا ارايه خدمات پرستاري به بيماران داشته باشد.