مقاله بررسي نيازهاي حرارتي مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي حرارتي مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله مراحل نمو
مقاله درجه روز – رشد
مقاله عملكرد دانه و روغن
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال دستجردي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: يساري طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: نوري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه نيازهاي حرارتي مراحل نمو آفتابگردان بر اساس تعداد روز و درجه روز – رشدهاي تجمعي و ارتباط اين مراحل با رشد رويشي و عملكرد دانه و روغن، ۱۴ هيبريد و يك رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان، در يک طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي كبوترآباد اصفهان در سال ۱۳۸۴ مقايسه شدند. اثر ژنوتيپ بر تعداد روز و درجه روز – رشد تجمعي از كاشت تا مراحل ستاره اي، غنچه دهي، شروع گلدهي، ۷۵ درصد گلدهي، گلدهي كامل و رسيدگي فيزيولوژيك بسيار معني دار بود. خوشه بندي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، بر اساس چهارده صفت مراحل نموي، آنها را در سه گروه ديررس، متوسط رس و زودرس قرار داد. رقم آزاد گرده افشان مورد مطالعه در گروه متوسط رس قرار گرفت. ضرايب همبستگي بين تعداد روز و درجه روز – رشدهاي تجمعي با صفات رشد رويشي و زايشي عمدتا مثبت و معني دار بودند. بر اساس معادله رگرسيون چند متغيره خطي مرحله اي بين عملكرد و مراحل نمو، تعداد روز از كاشت تا رسيدگي فيزيولوژيك و درجه روز – رشد هاي تجمعي مربوطه، مهمترين توجيه كننده عملكرد دانه بودند. درصد روغن با هيچ يك از مراحل نمو و درجه روز – رشدهاي تجمعي مربوطه همبستگي معني داري نداشت.