مقاله بررسي نيازهاي خانواده هاي مراقبت کننده از بيماران با اختلال دوقطبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي خانواده هاي مراقبت کننده از بيماران با اختلال دوقطبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال دو قطبي
مقاله عضو مراقبت در خانواده
مقاله فنومنولوژي
مقاله نياز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان كرمانشاهي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه خانواده هاي بيماران با اختلالات دو قطبي نقش فعالي در مراقبت از بيماران خود دارند. اداره موفقيت آميز اين بيماران دوقطبي در جامعه بطور معني داري به مراقبين خانوادگي بستگي دارد. اما مطالعات کمي در رابطه با نيازها و تجربيات مراقبين خانوادگي بيماران دو قطبي انجام گرفته است. هدف از اين مطالعه شناسايي نيازهاي خانواده هاي مراقبت کننده از بيماران با اختلال دو قطبي است.
روش کار: اين مطالعه يک پژوهش کيفي است که به روش پديده شناسي انجام شده است. اعضا مراقب در خانواده بيماران با اختلال دوقطبي دربيمارستان روانپزشکي فرشجيان شهر همدان با روش نمونه گيري مبتني بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند بمنظور اشباع اطلاعات، تعداد شرکت کنندگان در مطالعه به ۱۲ نفر رسيد. جمع آوري اطلاعات با استفاده ازمصاحبه نيم ساختار انجام گرفت و به روش کلايزي تجزيه و تحليل شد.
نتا يج: در تحليل داده ها پنج گروه شناسایي شدند که شامل: اداره بيماري، مشاوره، نيازهاي اقتصادي، مراقبت پيگير و درک و توجه اجتماع بود.
نتيجه نهايي: شناسا يي نيازهاي اعضاي خانواده مراقبت کننده از بيمار با اختلال دو قطبي به تيم بهداشت روان کمک مي کند تا مداخلات مراقبتي مناسبي را براي کمک به اعضاي خانواده بکار بگيرند و آنان را در انجام مراقبت مناسب کمک ميکند.