مقاله بررسي نيازهاي درماني و درمانهاي مختلف انجام شده دريك دوره يكساله در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (مقاله پژوهشي كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۰ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي درماني و درمانهاي مختلف انجام شده دريك دوره يكساله در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (مقاله پژوهشي كوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازهاي درماني
مقاله تشخيص
مقاله تقاضا
مقاله شکايت اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: حقگو رزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درمان زماني موفق است که بيمار به موقع مراجعه کرده و بيماري او سريع تشخيص داده شود. از طرف ديگر بررسي شايع ترين و مهم ترين نيازهاي تشخيصي – درماني بيماران در هر مرکز نقش مهمي در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي آن دارد. هدف از اين مطالعه تعيين نيازهاي تشخيصي درماني و اقدامات درماني انجام شده در بخش هاي مختلف دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۸۷- ۱۳۸۶ بود.
مواد و روش ها: طرح اين مطالعه بررسي داده هاي موجود بود. ۲۰۰۰ پرونده نوشتاري – رايانه اي از مراجعين به بخش تشخيص و بيماري هاي دهان در ۳۰ روز فعال دانشکده به صورت تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. براي بررسي علل مراجعه نيز ۱۵۰ پرونده به صورت تصادفي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون کاي دو تحليل شدند.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۲۰۰۰ نفر انجام گرفت که ۵۳٫۶ درصد زن آنهابودند. سن نمونه ها ۱۶٫۲±۳۱٫۶ سال بود. شايع ترين علل مراجعه شامل درد دندان (۳۱ درصد)، ترميم دندان (۱۹٫۵%)، معاينه دوره اي (۹٫۲%)، جايگزيني دندان (۸%) و بيماري هاي پريودنتال (۶٫۹%) بود. فراواني نيازهاي تشخيصي – درماني در بخش ها شامل ترميمي (۷۱ درصد)، راديولوژي (۶۹٫۵%)، پريو (۵۶٫۶%)، درمان ريشه (۵۲٫۲۰%)، جراحي (۳۸٫۱%)، پروتز ثابت (۳۴٫۷%)، پروتز متحرک (۱۲٫۹۰%) و ارتودنسي (۵٫۴۰%) بود. بيشترين مراجعه به بخش راديولوژي ( ۹۷٫۳۰درصد) و کمترين آن در بخش پروتز متحرک ( ۴۵٫۴۰درصد) بود. بيشترين اقدامات تشخيصي – درماني در بخش هاي راديولوژي (۳۶ درصد) و ترميمي (۱۵ درصد) و کمترين آن در بخش هاي پاتولوژي و ارتودنسي هر يک (۱٫۴ درصد) انجام شده بود.
نتيجه گيري: ميزان نياز بيماران مراجعه کننده به بخش تشخيص و بيماري هاي دهان بيش از ميزان تقاضاي آنها بوده و بيماران به طور مرتب براي انجام درمان مراجعه نکرده اند.