مقاله بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۹۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش
مقاله انگيزه دروني
مقاله انگيزه بيروني
مقاله عملكرد كاركنان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، درصدد بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني بر عملكرد كاركنان دانشگاه است. از اينرو، با استفاده از آخرين طبقه بندي معاصر از تئوري هاي انگيزش كه توسط ريموند كتزل و دونا تامپسون مطرح شده است تئوري هاي عمده انگيزش در دو طبقه كلي تئوري هاي برون زا و درون زا از هم تفكيك يافت. روش مورد استفاده روش پيمايشي بود كه مهمترين ابزار گردآوري در اين روش، پرسشنامه است كه توسط كاركنان دانشگاه تكميل گرديد. شيوه نمونه گيري در اين تحقيق به اين صورت بود كه ابتدا كاركنان با استفاده از روش نمونه گيري مطبق، به سه دسته كاركنان رده بالا، رده مياني و رده پايين از هم تفكيك گرديد و سپس نمونه هاي هر طبقه استخراج و با نمونه گيري تصافي ساده نمونه هاي تحقيق انتخاب گرديد. پس از گردآوري اطلاعات پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS بانك اطلاعاتي از داده ها تشكيل شده و با استفاده از آزمونهاي مناسب آماري تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت. يافته ها نشان مي دهد، همبستگي معناداري ميان كليه متغيرهاي انگيزه هاي دروني و عملكرد كاركنان رده پايين، مياني و بالا وجود دارد. از سوي ديگر، يافته ها نشان داد انگيزه مالي و شرايط و امكانات مطلوب كاري بعنوان دو متغير انگيزه بيروني تاثير معناداري بر عملكرد كاركنان رده پايين و رده مياني داشته اما بر عملكرد كاركنان رده بالا تاثير معناداري ندارد. انگيزه دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان رده پايين تاثير نداشته اما بر عملكرد كاركنان رده مياني و رده بالا تاثير معناداري داشته است. با توجه به اهميت شناخت نوع انگيزه ها در راستاي افزايش عملكرد و بهره وري نيروي انساني، بهبود كيفيت پرداختي حقوق و مزايا (انگيزه بيروني) و ايجاد بستر مناسب جهت موفقيت و شايستگي براي كاركنان (انگيزه دروني) در اولويت مي باشند.