مقاله بررسي نيمرخ شخصيتي بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۶ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نيمرخ شخصيتي بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد عادي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله نيمرخ شخصيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسودي كرماني ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اشرافيان پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شبانلويي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مطالعه حاضر به بررسي پروفايل شخصيتي بيماران سرطاني و مقايسه آن با افراد عادي با هدف بررسي ويژگيهاي شخصيتي مرتبط با ابتلا به سرطان پرداخته است تا با شناخت دقيق اين ويژگيها، افراد بتوانند در زمينه مقابله با مشکلات، مهارتهاي زندگي، شيوه روبرو با مشکلات و وفق دادن ويژگيهاي شخصيتي خود با مسايل روزمره آموزشهاي لازم را ببينند.
روش کار: اين مطالعه يک  مطالعه علي مقايسه اي است. جامعه آماري آن شامل تمام بيماران سرطاني مراجعه کننده به مرکز هماتولوژي و انکولوژي تبريز مي باشد که از ميان اين افراد ۱۰۰ نفر بصورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه شخصيتي NEO را تکميل نموده اند. جهت مقايسه اين بيماران ۹۵ نفر از کارکنان و دانشجويان دانشگاه تبريز انتخاب و با اين افراد همتا شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار کامپيوتري و توسط آزمون مانواي يک راهه آناليز گرديدند.
نتايج: يافته ها نشان داد که ميزان نوروزگرايي در بيماران سرطاني بيشتر از افراد عادي است
(p<0.00) همچنين ميزان انعطاف پذيري در افراد عادي بيشتر از بيماران سرطاني مي باشد که اين تفاوت معني دار است (p<0.00). ميزان برونگرايي در افراد عادي بيشتر از بيماران سرطاني مي باشد (p<0.05) اما بين دلپذير بودن و باوجدان بودن بيماران سرطاني و افراد عادي تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه نهايي: با توجه به نتايج، نقش عوامل شخصيتي در سلامت روان آشکار مي شود. بر اساس اين مطالعه مي توان مطرح نمود که افراد مبتلا به سرطان داراي شخصيتي نوروزگرا، غيرمنعطف و درونگرا بوده و اين افراد نيازمند مداخلات روانشناسي هستند.