مقاله بررسي نگرش، مهارت و عملکرد اعضاي هيات علمي در مورد کاربرد رايانه و اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش، مهارت و عملکرد اعضاي هيات علمي در مورد کاربرد رايانه و اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله دانشگاه ها
مقاله آموزش پزشکي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صياميان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بالاغفاري آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: عليگلبندي کبري
جناب آقای / سرکار خانم: باقري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: خادملو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به روند روزافزون کاربرد رايانه در آموزش، استفاده از رايانه در محيط هاي آموزشي غير قابل اجتناب شده، نقش مهم و فزاينده اي را در امر آموزش پزشکي ايفا مي کنند. پژوهش حاضر به منظور تعيين ميزان مهارت، نگرش و عملکرد اعضاي هيات علمي در مورد کاربرد رايانه و اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت توصيفي– مقطعي بر روي تعداد ۱۲۴ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مازندران، که جامعه تحقيق را تشکيل مي دادند، در سالهاي ۸۵-۱۳۸۴ صورت گرفت. از پرسش نامه براي جمع آوري اطلاعات در سه حيطه مهارت، نگرش و عملکرد استفاده شد. پرسش نامه داراي روايي صوري و محتوايي بود. داده هاي به دست آمده توسط نرم افزار ۱۵SPSS و با استفاده از آمار توصيفي (شاخص هاي مرکزي و پراکندگي) جهت بررسي رابطه نگرش و مهارت تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ۲۹ درصد جامعه مورد مطالعه در سطح مهارت عالي، ۷٫۳۸ درصد در سطح خوب، ۳٫۱۵ درصد در سطح متوسط و ۳٫۱۱ درصد در سطح مهارت ضعيف قرار داشتند. ۹٫۵۸ درصد از اعضاي هيات علمي نگرش عالي و ۶٫۲۶ درصد نگرش خوب داشتند. ۹٫۴۱ درصد اعضاي هيات علمي به طور متوسط در هفته بين ۱۵-۱۰ ساعت از رايانه و ۹٫۳۳ درصد به طور متوسط در ماه بيش از ۶۰ ساعت از اينترنت بهره مي گرفتند. با استفاده از آزمون Spearman بين مهارت و نگرش همبستگي معني داري وجود داشت .(P=0.04, r=0.2)
نتيجه گيري: اکثريت اعضاي هيات علمي نسبت به کاربرد رايانه و اينترنت در آموزش پزشکي نگرش مثبت داشتند، ولي تعدادي از آن ها از دانش و مهارت کافي برخوردار نبودند. بنابراين لازم است تدابيري براي ارتقاي مهارت و عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مازندران در راستاي استفاده بهينه از رايانه و اينترنت در امر آموزش و پژوهش اتخاذ گردد.