مقاله بررسي نگرش اعضاي شرکت هاي تعاوني مرزنشينان در زمينه عملکرد اين تعاوني ها (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۸۸ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش اعضاي شرکت هاي تعاوني مرزنشينان در زمينه عملکرد اين تعاوني ها (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شركت تعاوني مرزنشينان
مقاله خراسان رضوي
مقاله رضايتمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نژاد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر به منظور بررسي نگرش اعضاي شرکت هاي تعاوني مرزنشينان استان خراسان رضوي از عملکرد اين تعاوني ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضايتمندي مشتريان (CSM)، ميزان رضايت اعضا از هر يک از شاخص هاي عملکرد اين تعاوني ها مورد بررسي قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپي هر يک از شاخص هاي فوق بر اساس ميزان رضايت اعضا، رتبه بندي شده اند و در پايان، نتايج اين دو روش با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته است. داده هاي مطالعه از طريق تکميل ۳۸۲ پرسشنامه در ميان اعضاي تعاوني مرزنشينان در سال ۱۳۸۷ فراهم شد. نتايج نشان داد ميزان رضايت مندي اعضاي شركت هاي تعاوني مرزنشينان از شاخص هاي اقتصادي در مقايسه با ساير ابعاد عملکردي آنها در سطح پايين تري قرار گرفته است (مقادير شاخص رضايتمندي مشتري (CSM) در بعد اقتصادي کمتر از ساير ابعاد). اين در حالي است كه بيشترين ميزان رضايتمندي مربوط به عملكرد مديريتي اين شركتها مي باشد. نتايج حاصل از رتبه بندي با استفاده از روش آنتروپي نيز مويد نتايج حاصل از روش CSM بوده است. در پايان پيشنهاداتي در راستاي بهبود عملکرد فعاليت اين شرکت هاي تعاوني و افزايش رضايت مندي اعضاي آن ارايه شد.