مقاله بررسي نگرش انترن هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با اتانازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش انترن هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با اتانازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانازي
مقاله نگرش
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش كيارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي نگرش انترن هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با اتانازي بوده است. اين مطالعه در چهار ماهه نخست سال ۱۳۸۸ به انجام رسيد. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده كه روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. ۱۰۰ نفر از انترن هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به صورت تصادفي از ميان ۲۴۶ انترن شاغل در ۴ بيمارستان اصلي انتخاب شدند و پرسشنامه اي توسط آنان تکميل گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات بسته به نوع متغير از آزمون Chi2 يا T-test استفاده گرديد.
به طور كلي ۵۴ درصد انترن هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اتانازي مخالف بوده اند. اين در حالي بود که ميزان پاسخ هاي مخالف نسبت به اتانازي فعال داوطلبانه ۸۸ درصد، اتانازي فعال غيرداوطلبانه ۴۷ درصد، اتانازي غيرفعال داوطلبانه ۱۸ درصد و اتانازي غيرفعال غيرداوطلبانه ۹۵ درصد بوده است. اين نگرش ارتباطي با سن و جنسيت انترن هاي شرکت کننده در مطالعه نداشت. علاوه بر اين افزايش مشاهده موارد بيماران در مراحل پاياني زندگي توسط انترن هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران رابطه مثبتي با نگرش آنان نسبت به اتانازي داشته است.
در اين مطالعه نيز نحوه تاثير عوامل گوناگون بر نگرش نسبت به اتانازي مشابه با برخي از مطالعات و در تضاد با مطالعات ديگر بود. با دانستن نگرش پزشکان يک جامعه نسبت به مساله اتانازي مي توان با يک برنامه ريزي اصولي در جهت ارتقاي مراقبت از بيماراني که اتانازي در مورد آنان مطرح است گام موثري برداشت.