مقاله بررسي نگرش بيماران، پزشكان و پرستاران در خصوص ميزان رعايت حقوق بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش بيماران، پزشكان و پرستاران در خصوص ميزان رعايت حقوق بيمار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بيمار
مقاله اخلاق پزشكي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علاالديني فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله مهم ترين شاخص هاي ارزيابي كارايي كيفي ارايه خدمات سلامت بررسي وضعيت رعايت حقوق بيمار و نحوه تعامل ارايه دهندگان و گيرندگان خدمات سلامت است. هدف اصلي اين پژوهش مقايسه نگرش بيماران (گيرندگان خدمات درماني) و پزشكان و پرستاران (ارايه كنندگان خدمات درماني) در خصوص ميزان رعايت ابعاد مختلف حقوق بيمار در سه بيمارستان به نمايندگي از سه محيط ارايه خدمات درماني (آموزشي – درماني، خصوصي، درماني – دولتي) بوده است.
مطالعه توصيفي ـ تحليلی و مقطعي بوده است. جمع آوري اطلاعات با پرسشنامه بوده كه در گروه بيماران از طريق مصاحبه و توسط پرسشگر تكميل و در گروه هاي پزشكان و پرستاران خود ايفا بوده است.
سه محيط پژوهش بيمارستان جنرال آموزشي، بيمارستان خصوصي درجه يك و بيمارستان درماني – دولتي بود كه هر سه در تهران هستند. پرسشنامه شامل مجموعه اي از سوالات در مورد اطلاعات دموگرافيك و ۲۱ سوال در خصوص ميزان رعايت حقوق بيمار بود كه از ۱۴۳ بيمار پس از مصاحبه توسط پرسشگر تكميل گرديد. اين پرسشنامه براي دو گروه ديگر مطالعه ارسال و توسط ۱۴۳ پرستار (ميزان پاسخ دهي ۶۱٫۳ درصد) و ۸۲ پزشك پاسخ داده شد (ميزان پاسخ دهي ۲۷٫۵ درصد). معيار ميزان رعايت هر حق با استفاده از مقياس ليكرت از صفر (عدم رعايت) تا ده (رعايت كامل) اندازه گيري شده است. با توجه به توزيع غيرنرمال اطلاعات، آناليز آن با انجام آزمون هاي غيرپارامتري و از طريق نرم افزار  SPSS 11.5 انجام گرديد.
نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد كه نگرش گروه هاي مطالعه نسبت به رعايت حقوق بيماران در محورهاي مختلف متفاوت است. بيش ترين مساله در مورد ميزان رعايت حقوق مرتبط با حق انتخاب و تصميم گيري بيمار است كه خصوصا در بيمارستان آموزشي وضع مطلوبي ندارد.
بر اساس نتايج به دست آمده به نظر مي رسد ارايه كنندگان خدمت به ويژه گروه پزشكي بايد در خصوص رعايت بيش تر حقوق مرتبط با ارايه اطلاعات به بيماران و حق انتخاب و تصميم گيري ايشان آگاه شوند. چرا كه بر اساس اختلاف موجود در نگرش بيماران و پزشكان در پژوهش موجود به نظر مي رسد سطح رعايت حقوق فوق از ديد بيماران كم تر از برداشت ميزان آن از ديد پزشكان است.