مقاله بررسي نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارايه شده بر حسب درصد معلوليت و نيازمندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارايه شده بر حسب درصد معلوليت و نيازمندي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ
مقاله جانباز
مقاله خدمت
مقاله كيفيت خدمت
مقاله مدل سروكوال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جندقي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ‌متين حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارايه شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسب درصد معلوليت و نيازمندي صورت گرفته است.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر افراد جامعه آماري به سه دسته جانبازان ۲۵% تا ۴۹%، جانبازان ۵۰% تا ۶۹% و جانبازان بالاي ۷۰% طبقه بندي شده اند. با توجه به اهداف پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با استفاده از ليست خدمات بنياد شهيد و نظرسنجي از متخصصان و صاحب نظران تهيه شد كه در آن خدمات ارايه شده از سوي بنياد شهيد به چهار دسته خدمات معيشتي و رفاهي، آموزشي و فرهنگي، بهداشت و درمان و مسكن تقسيم بندي شد. همچنين كيفيت خدمات ارايه شده با استفاده از مدل سروكوال مورد بررسي قرارگرفت.
يافته ها: نتايج بدست آمده از آزمون هاي آماري نشان داده است كه از ديد جانبازان ۵۰% تا ۶۹% و جانبازان بالاي ۷۰% وضعيت ارايه خدمات نسبت به ديدگاه جانبازان ۲۵% تا ۴۹% مطلوب تر است. همچنين نتايج بدست آمده نشان داده است كه از ديد هر سه گروه، وضعيت ارايه خدمات در بخش آموزشي و فرهنگي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. نتايج بدست آمده از آزمون فريدمن نيز نشان داده است كه هر سه گروه از جانبازان خدمات ارايه شده را به شكل يكساني رتبه بندي نموده اند. همچنين نتايج بدست آمده از پرسشنامه سروكوال نشان داده است كه از ديد هر سه گروه بيشترين شكاف در كيفيت خدمات ارايه شده، در بخش سرعت در ارايه خدمات وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از خدمات بخش آموزشي و فرهنگي لازم است كه مسوولين سازمان آسيب شناسي لازم را در اين زمينه انجام داده و راهكارهاي اصلاحي را در اين زمينه شناسايي و اجرا كنند. در زمينه ساير عوامل، كيفيت خدمات از وضعيت مطلوبي برخوردار است كه مي توان با برنامه آموزشي مستمر به تقويت بيشترآن ها نيز پرداخت.