مقاله بررسي نگرش دانشجويان تخصصي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مورد امتحانات Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۸۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان تخصصي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مورد امتحانات Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي باليني با ساختار عيني (OSCE)
مقاله دستياران
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان مينا
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آزمون (Objective Structured Clinical Examination) OSCE روش مناسبي براي ارزيابي مهارت هاي باليني دانشجويان است. ولي به نظر مي رسد در مورد نحوه اجراي آن دستورالعمل استانداردي وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش دانشجويان تخصصي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي نسبت به ارزشيابي به روش OSCE در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي، از تمامي دانشجويان تخصصي سال اول تا چهارم و يا بيشتر (در رشته جراحي فك و صورت) دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ (۸۷ نفر) خواسته شد تا به دو پرسشنامه (يكي قبل و يكي بعد از آزمون OSCE) پاسخ دهند. هر يك از پرسشنامه ها شامل هشت پرسش پنج گزينه اي بودند. پرسشنامه ها شامل سوالات عمومي در خصوصOSCE  و نيز سوالات مختص آزمون مورخ اسفند ۱۳۸۸ بودند. پس از پايان آزمون، پرسشنامه ها از بخش هاي مربوطه جمع آوري شده، داده ها جهت آناليز وارد نرم افزار SPSS شدند.
يافته ها: نگرش دانشجويان تخصصي نسبت به روش OSCE در مجموع مثبت بود كه البته در گروه هاي مختلف آموزشي قبل و بعد از برگزاري آزمون با هم به طور معني داري متفاوت بود P<0.05)) اكثر دانشجويان با سوالات كتبي در اين روش موافق بودند (۴/۴۴%). همچنين بيشتر دانشجويان اين روش را اضطراب زا دانستند كه البته در اين باره نظرات آنها قبل و بعد از آزمون تفاوت معناداري با هم نشان نداد.
نتيجه گيري: استاندارد نبودن آزمون و افزايش تنش دانشجويان در ارزشيابي به روش OSCE مي تواند بر نظر آنها در مورد ادامه اين روش، تاثيرگذار باشد. بنابراين، با توجه به موفقيت روش OSCE در سطح جهاني، بايد تمهيداتي انديشيده شود تا كيفيت آن در سطح مطلوبي قرار گيرد.