مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان نسبت به روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان نسبت به روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس
مقاله دانشجو
مقاله حاملگي ناخواسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حاملگي ناخواسته يکي از شايع ترين مشکلات بهداشتي در جهان است. روش جلوگيري از حاملگي اورژانس موثرترين روش براي حل اين مشکل مي باشد. جهت شناسايي و رفع باورهاي نادرست نسبت به اين روش ها به عنوان عوامل بازدارنده در استفاده آن ها، مطالعه حاضر با هدف بررسي نگرش دانشجويان درباره روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس انجام گرفت.
روش بررسي: نگرش تعداد ۱۰۱۹ نفر از دانشجويان در مورد روش هاي جلوگيري از حاملگي اورژانس با استفاده از پرسشنامه خود ساخته شامل مشخصات دموگرافيک و سوالات  نگرش مورد بررسي و با استفاده از جدول فراواني داده ها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: حدود يک سوم (۳۵٫۲ درصد) افراد داراي نگرش مثبت، بيش از نيمي از آن ها (۶۴٫۱ درصد) بي نظر و کمتر از يک درصدشان (۰٫۷ درصد) داراي نگرش منفي نسبت به اين روش ها بودند. بيش از نيمي از افراد تمايل به استفاده از آن داشتند و نزديک به يک سوم آن ها ميزان موفقيت اين روش ها را بسيار خوب مي دانستند. ۳۶ درصد مايل بودند آن را از بخش خصوصي تهيه و ۳۵ درصد عنوان کرده بودند که به دليل حجب و حيا اقدامي در اين خصوص انجام نمي دهند بيش از يک سوم معتقد بودند که استفاده از اين روش ها اشکال شرعي دارد.
نتيجه گيري: مهم ترين موانع براي تهيه اين روش ها داشتن حجب و حيا و براي مصرف، اعتقاد به اشکال شرعي بود که به عنوان عوامل موثر در ايجاد نگرش منفي مطرح بودند با برگزاري کلاس هاي مشاوره تا حدود زيادي مي توان موانع را برطرف و نگرش مثبت را در افراد تقويت کرد.