مقاله بررسي نگرش دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني به گرايشي شدن آموزش در اين مقطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني به گرايشي شدن آموزش در اين مقطع
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربيت بدني
مقاله گرايش
مقاله گرايشي شدن
مقاله كارشناسي ارشد
مقاله تحصيلات تكميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: ميزاني مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر، بررسي نگرش دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني به گرايشي شدن آموزش در اين مقطع است. براي انجام اين تحقيق، تمام دانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني پنج دانشگاه دولتي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۶ – ۱۳۸۵ به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي است و براي جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد (a=0.87) نتايج به دست آمده نشان داد كه به طور كلي دانشجويان، گرايشي شدن رشته  تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد را مناسب ارزيابي كردند (ميانگين ۱۱/۴ از ۵ در مقياس ليكرت)، دانشجويان گرايش حركات اصلاحي (با ميانگين ۹۱/۳)، كمتر و دانشجويان گرايش مديريت ورزشي (با ميانگين ۳۲/۴)، بيشتر از ديگر گرايش ها موافق گرايشي شدن رشته تربيت بدني بودند. نتايج تحقيق با نتايج تحقيقات قبلي مطابقت داشت. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت كه گرايشي شدن آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد همان طور كه انتظار مي رفت، موجب رضايت بيشتر دانشجويان و افزايش انگيزه علم آموزي دانشجويان شده است.