مقاله بررسي نگرش دانشجويان پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در شغل کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در شغل کشاورزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله نگرش
مقاله دانشجويان
مقاله شغل کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كراني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق توصيفي-پيمايشي «بررسي نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در شغل کشاورزي» بود. جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به تعداد ۳۱۴۳ نفر تشکيل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۱۸ نفر از آن ها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي و با انتساب متناسب، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوري گرديدند و توسط نرم افزار SPSS مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. روايي پرسشنامه توسط پانل متخصصان حيطه علوم فناوري اطلاعات و ترويج و آموزش کشاورزي بررسي و کسب شد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد (۰٫۷۲ تا ۰٫۸۸). نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد که بين متغير وابسته تحقيق و متغيرهاي سن، معدل، درصد استفاده از جستجوي اينترنتي براي امور تحصيلي، ميزان استفاده از اينترنت و ميزان مهارت کاربري رايانه، در سطح ۵ درصد و با متغيرهاي ميزان تسلط به مهارت هاي زبان انگليسي، ميزان مهارت کاربري اينترنت، ميزان استفاده از موتورهاي جستجوگر در سطح ۱ درصد رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. نتايج آزمون F نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح ۱ درصد بين مقطع تحصيلي با متغير وابسته بود. در تحليل رگرسيوني نيز متغيرهاي ميزان مهارت کاربري رايانه، ميزان استفاده از اينترنت در زمينه هاي مختلف، ميزان تسلط به زبان انگليسي و استفاده از اينترنت در امور تحصيلي به ترتيب وارد تحليل شدند که در مجموع در ۹۱٫۳ درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين نمودند.