مقاله بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي (طالعه موردي: دانشگاه بوعليسينا همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي (طالعه موردي: دانشگاه بوعليسينا همدان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله دانشجويان کشاورزي
مقاله اشتغال
مقاله دانشگاه بوعلي سينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکيان حورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي مي باشد. دانشگاه بوعلي سيناي همدان به عنوان مطالعه موردي اين تحقيق انتخاب گشته است. از بين ۸۰۰ نفر دانشجوي رشته هاي کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا که جامعه آماري تحقيق را تشکيل مي دادند، تعداد ۲۱۱ نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي- طبقه ايطي سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به عنوان نمونه هاي آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق بود که توسط گروهي از متخصصان رشته کشاورزي با روش سنجش محتوايي مورد روان سنجي گويه ها (روايي) قرار گرفت و طي يک آزمايش مقدماتي با استفاده از روش کرونباخ آلفا اعتبار يا پايايي سوالات مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت پذيرفت و ضريب آلفاي کرونباخ برايپرسشنامه تحقيق ۰٫۸۴ به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که هفت عامل زير در بهبود آينده شغلي دانشجويان رشته هاي کشاورزي، به ترتيب بيشترين نقش را دارا هستند. اين عوامل عبارتند از توانمندي هاي تخصصي دانشجو، ارتباط دانشگاه با مراکز کاري، فرصت هاي شغلي موجود، رضايت مندي سطح دانش دوران تحصيل، سياست هاي دولت در زمينه اشتغال، تسهيلات و امکانات موجود و علاقمندي به مشاغل مرتبط با رشته هاي کشاورزي.