مقاله بررسي نگرش كارشناسان و مديران جهاد كشاورزي استان زنجان نسبت به طرح مهندسين ناظر گندم: با تاكيد بر مسايل و مشكلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش كارشناسان و مديران جهاد كشاورزي استان زنجان نسبت به طرح مهندسين ناظر گندم: با تاكيد بر مسايل و مشكلات
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله مهندسين ناظر
مقاله گندم
مقاله جهاد كشاورزي
مقاله كارشناسان كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدسعادت
جناب آقای / سرکار خانم: سوختانلو مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي اين تحقيق بررسي نگرش كارشناسان و مديران جهاد كشاورزي استان زنجان نسبت به طرح مهندسين ناظر گندم مي باشد. روش تحقيق آن پيمايشي و از نوع توصيفي همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل ۹۸ نفر از كارشناسان و مديران جهاد كشاورزي استان زنجان بود که تعداد ۵۹ نفر از آنان با استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه بود، كه روايي آن بر اساس نظر جمعي از استادان و كارشناسان رشته ترويج كشاورزي تاييد گرديد و پايايي آن به کمک آزمون آلفاي كرونباخ (a=0.96) محاسبه شد كه بيانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که نگرش اکثريت کارشناسان و مديران نسبت به طرح مزبور در حد خوب و عالي بوده است. همچنين بين سطح تحصيلات، سابقه خدمت و ميزان حضور در اداره در سطح ۵ درصد با متغير نگرش مثبت مهندسين ناظر، رابطه منفي و معني دار و بين سن پاسخگويان با نگرش مثبت نسبت به طرح مهندسين ناظر رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. به عبارتي كارشناسان و مديران كشاورزي جوانتر و با سطح تحصيلات بالاتر گرايش منفي تري نسبت به طرح مهندسان ناظر داشتند. پاسخگويان، پراکندگي اراضي، پايين بودن سطح سواد کشاورزان، خرده پا بودن كشاورزان تحت پوشش و عدم توانايي مالي کشاورزان در بکار گيري توصيه هاي مهندسين ناظر را از مهم ترين مشکلات طرح مزبور ذکر کرده اند.