مقاله بررسي نگرش متخصصان بيوتکنولوژي مراکز دانشگاهي استان تهران در مورد کاربرد گياهان تراريخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش متخصصان بيوتکنولوژي مراکز دانشگاهي استان تهران در مورد کاربرد گياهان تراريخته
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان تراريخته
مقاله کاربرد
مقاله نگرش
مقاله متخصصان بيوتکنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره ياضي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي نگرش متخصصان بيوتکنولوژي مراکز دانشگاهي استان تهران در مورد کاربرد گياهان تراريخته بود. اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شد و از نوع توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري موردنظر شامل متخصصان بيوتکنولوژي مراکز دانشگاهي استان تهران بودند (N=75) که از اين تعداد ۶۳ نفر با استفاده از جداول کرجيک و مورگان به روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند (n=63). ابزار تحقيق پرسشنامه بود که روايي ظاهري و محتويي آن توسط پانلي از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي و بيوتکنولوژي مورد بررسي، اصلاح و تاييد قرار گرفت. ضريب اعتبار (آلفاي کرونباخ) پرسشنامه با انجام آزمون پيش آهنگي با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ بين ۰٫۸۳ تا ۰٫۹۲ بدست آمد. يافته هاي توصيفي نشان مي دهد که ۴۴٫۵ درصد از متخصصان نسبت به توليد گياهان تراريخته نگرشي مثبت و نسبتا مثبت را دارا مي باشند و بقيه افراد داراي نگرشي منفي و نسبتا منفي مي باشند. مهم ترين جنبه هاي توليد گياهان تراريخته به ترتيب: جنبه زيست محيطي (ميانگين (۳٫۴۰، جنبه اقتصادي – اجتماعي (ميانگين (۳٫۳۴ و جنبه سلامتي – بهداشتي (۳٫۱۲) بودند که اهميت هر سه جنبه در سطح متوسط بدست آمد. موثرترين عامل آموزشي و ترويجي در کاربرد گياهان تراريخته، استفاده از رسانه هاي انبوهي (ميانگين: (۴٫۲۶ بدست آمد و مهم ترين راهکار به منظور کاربرد و توسعه گياهان تراريخته از نظر متخصصان، ايجاد مراکز تحقيقاتي و پارک هاي علم و فناوري (ميانگين (۴٫۱۷: بود. نتيجه آزمون من – وايت – ني بين نگرش مردان و زنان نسبت به توليد گياهان تراريخته اختلاف معني داري را در سطح يک درصد نشان داد. بر اساس ضريب همبستگي اسپيرمن، بين جنبه هاي زيست محيطي، اقتصادي – اجتماعي و سلامتي – بهداشتي توليد گياهان تراريخته با نگرش متخصصان همبستگي مثبت و معني داري در سطح يک درصد مشاهده شد. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره  نشان داد که متغيرهاي زيست محيطي و سلامتي – بهداشتي به ميزان ۴۳٫۷ درصد از تغييرات در ميزان نگرش متخصصان را تبيين مي کنند.