مقاله بررسي نگرش و عملكرد اساتيد و دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به كاربرد كامپيوتر و اينترنت در آموزش دندانپزشكي در سال ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش و عملكرد اساتيد و دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به كاربرد كامپيوتر و اينترنت در آموزش دندانپزشكي در سال ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله اينترنت
مقاله آموزش دندانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از كامپيوتر به عنوان ابزاري ارزشمند در آموزش دندانپزشكي، اولين بار در دهه ۷۰ ميلادي در دانشگاه كنتاكي ايالات متحده آمريكا به عنوان يك برنامه مدون مطرح گرديد. هدف از مطالعه حاضر، سنجش نگرش دانشجويان و استادان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي نسبت به اينترنت با راهبرد به سوي استفاده از اينترنت در آموزش علوم دندانپزشكي در سال ۱۳۸۴ بود.
مواد و روش ها: روش تحقيق حاضر توصيفي-مقطعي و تكنيك مطالعه استفاده از پرسشنامه بود. در اين مطالعه مقطعي، ۳۰۵ نفر از دانشجويان ترم هاي مختلف دندانپزشكي و ۷۹ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به طور غيرتصادفي (سرشماري) ارزيابي شدند. پرسشنامه مورد استفاده علاوه بر اطلاعات زمينه اي شامل ۱۴ پرسش بسته، ۳ پرسش باز و ۱ پرسش تركيبي بود. مقياس پرسش ها برحسب مورد اسمي يا ترتيبي در نظر گرفته شد.
يافته ها: ۸/۹۲% دانشجويان به كامپيوتر و ۴/۹۳% آنها به اينترنت دسترسي داشتند. اين ميزان ها در مورد اعضا هيات علمي به ترتيب ۷/۹۸% و ۵/۹۷% بود. در هر دو گروه استفاده از اينترنت هم در منزل و هم در دانشگاه رايج بود. تنها ۱/۱۵% از دانشجويان و ۳/۶% از اعضا هيات علمي از اطلاعات بدست آمده از اينترنت درباره علوم دندانپزشكي ناراضي بودند. اعضا هيات علمي بيشتر از دانشجويان به مفيد بودن امكان دسترسي اينترنتي به جزوات دانشگاهي اعتقاد داشتند و در عين حال بيشتر از دانشجويان معتقد بودند چنين امكاني احتمال حضور دانشجويان در كلاس هاي درس را كاهش مي دهد.
نتيجه گيري: ميزان دستيابي به اينترنت هم در ميان دانشجويان و هم در ميان استادان مناسب است. در هر دو گروه نيز نگرش نسبت به كاربرد اينترنت در آموزش دندانپزشكي مثبت بود.