مقاله بررسي نگرش و عملكرد موتورسواران شهر يزد نسبت به استفاده از كلاه ايمني در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش و عملكرد موتورسواران شهر يزد نسبت به استفاده از كلاه ايمني در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله موتورسواران
مقاله كلاه ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقياني مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقدر راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آرام محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف : حادثه به عنوان رويداد غير منتظره و برنامه ريزي نشده اي تعريف مي شود که مي تواند موجب آسيب شود. ترافيک ومشکلات مربوط به آن يکي ازمهمترين مسائل جوامع صنعتي بوده که حل آن منجر به توسعه پايدار وحفظ وتامين سلامت نيروي انساني مي گردد. در بين کاربران جاده اي، موتورسواران بدليل متحمل شدن بيشترين خسارتها به عنوان کاربران پرخطر راهها خوانده مي شوند. درحالي که استفاده از کلاه ايمني ميزان مرگ و مير و آسيبهاي جدي ناحيه سر موتورسواران را %۲۰-۴۵ کاهش مي دهد آمار سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد که حدود %۲۵ قربانيان حوادث ترافيکي از آسيبهاي مربوط به ضربه هاي مغزي رنج مي برند. لذا بر ان شديم تا ميزان نگرش و عملکرد موتور سواران شهر يزد را نسبت به استفاده از کلاه ايمني جهت برنامه ريزي اموزشي بسنجيم.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي و از نوع مقطعي مي باشد که در آن ۲۱۰ نفر از موتورسواران شهر يزد به صورت نمونه گيري خوشه اي از ۵ بخش شهر يزد به طور تصادفي انتخاب شدند. در اين بررسي، داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. پرسشنامه هاي تکميل شده به صورت کد وارد کامپيوتر شد. داده ها بوسيله نرم افزار آماري SPSS11.5 تجزيه و تحليل گرديد واز جدول توزيع فراواني و تست ANOVA براي تجزيه تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج گوياي آن است كه از نظر سني بيشتر موتورسواران با %۳۷٫۶ در گروه سني ۲۰-۱۷سال قرار داشته اند و %۴۸٫۶ از آن ها داراي گواهي نامه و %۵۱۴ فاقد گواهي نامه بوده اند. همچنين نتايج نشان مي دهد که بيش از %۹۸٫۱ عقيده داشتند که استفاده از کلاه ايمني احتمال صدمه به سر را کاهش مي دهد. داده ها گوياي ان است که فقط ۴۳٫۳ درصد از افراد جامعه مورد بررسي از کلاه ايمني استفاده مي کنند و همچنين %۵۶٫۷ نيز فاقد کلاه ايمني هستند ولي از کساني که ازکلاه ايمني استفاده نمي کنند %۵۸٫۹ از آنها قصد استفاده از کلاه ايمني در آينده را دارند طبق نتايج ميانگين امتيازات نگرش افراد زير ۱۷ سال ۵۵٫۲۸±۴٫۵۷ و عملکرد اين گروه سني ۱٫۵۷ از ۳ بود همچنين ميانگين امتيازات نگرش افراد ۲۰-۱۷ برابر ۵۵٫۰۸±۶٫۷۷ مي باشد و نمره عملکرد افراد ۲۰-۱۷ نيز ۱٫۵۴±۰٫۷۴ مي باشد.
نتيجه گيري: يافته دال بر آن است که استفاده از کلاه ايمني ماهيتا رفتارهايي هستند که تمامي افراد جامعه عقايد نسبتا مطلوبي را نسبت به آن داشته و نشانه رشد آگاهي عمومي نسبت به اين مقوله مي باشد. اين نتايج نشان دهنده آن است که ميزان استفاده از کلاه ايمني در جامعه مورد بررسي نسبتا پايين مي باشد. لازم است مسوولين اجرايي کشور با انجام اقدامات لازم ميزان استفاده از کلاه ايمني در موتورسواران را ارتقاء دهند.