مقاله بررسي نگرش پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با اتانازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با اتانازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانازي
مقاله نگرش پرستاران
مقاله بيماران مرحله نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري نجف آبادي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي طهراني سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش كيارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي نگرش پرستاران مسوول مراقبت از بيماران مرحله نهايي در بخش هاي ICU، داخلي، جراحي و دياليز بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با اتانازي، انواع آن و عوامل موثر بر آن بوده است. اين مطالعه، از مردادماه ۸۷ تا اسفندماه ۸۸، در بيمارستان هاي امام خميني، امير اعلم، سينا و شريعتي انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اي بود که در آن ۴ بيمار فرضي مطرح شده و پس از آن سوالاتي پيرامون آن ها به صورت سه گزينه اي طرح شده بود تا نگرش پرستاران نسبت به موضوع مورد مطالعه سنجيده شود. با ۱۴۰ نفر از پرستاران مشغول به خدمت در بخش هاي مراقبت از بيماران مرحله نهايي (دياليز، نورولوژي، انکولوژي و (ICU مصاحبه شد و ۱۰۲ پرسشنامه قابل قبول به دست آمد (response rate =72%) که نتايج به شرح ذيل است:
۶۴  درصد پرستاران مخالف اتانازي فعال داوطلبانه، ۵۰ درصد آن ها مخالف اتانازي فعال غيرداوطلبانه، و ۵۸ درصد آن ها مخالف اتانازي غيرفعال داوطلبانه و پرستاران مخالف اتانازي غيرفعال غيرداوطلبانه بر حسب شرايط از ۴۰ تا ۸۰ درصد متغير بودند.
در اين بررسي تاثير عوامل جنس، سن، بخش محل خدمت، سطح تحصيلات و مدت زمان خدمت نيز بر نگرش ايشان سنجيده شد. از ميان متغيرهاي فوق، تنها عامل موثر به نحو معني دار بر نگرش پرستاران در مورد تمام انواع اتانازي مدت زمان خدمت بود؛ به طوري که با افزايش سابقه خدمت، مخالفت با اتانازي کم تر ديده مي شد.
مي توان تبيين نظرات پرستاران را به عنوان بخش اصلي تيم مراقبت از بيماران گامي درجهت روشن ساختن نيازهاي آموزشي و تدوين قوانين و مقررات مرتبط در اين رابطه دانست.