مقاله بررسي نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مديريت زنان و موانع ارتقاي زنان به جايگاه هاي مديريتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مديريت زنان و موانع ارتقاي زنان به جايگاه هاي مديريتي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش داوري
مقاله سقف شيشه يي
مقاله مديريت زنان
مقاله موانع مديريت زنان
مقاله نگرش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مليحه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات کنوني دنياي کار، عدم حضور متناسب زنان در جايگاه هاي مديريتي است. بررسي پيشينه پژوهش نشان مي دهد که عوامل نگرشي و پيش داوري، مهم ترين عواملي اند که با جلوگيري از حضور زنان در جايگاه هاي مديريتي، منجر به شيوه هايي سازماني با عنوان سقف شيشه يي مي شوند.
هدف از اين پژوهش، بررسي نگرش کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان و همسران آن ها به مديريت زنان و موانع مديريت آنان است. در اين راستا، مقياس سنجش نگرش به مديريت زنان و مقياس سنجش نگرش به موانع مديريت زنان بر روي ۸۲ نفر از کارکنان اداري نواحي پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان، که به طور تصادفي ساده انتخاب شدند، و ۴۵ نفر از همسران آن ها اجرا شد. نتايج نشان داد که مردان نسبت به مديريت زنان نگرشي منفي دارند و عوامل فردي و شخصيتي را از موانع مديريت آنانمي دانند، در حالي که زناني که نگرش مثبت داشتند، عوامل اجتماعي و فرهنگي را به عنوان موانع ارتقاي زنان به جايگاه هاي مديريتي بيان مي کنند، هم چنين نتايج نشان داد که نگرش همسران نسبت به مديريت زنان، با نگرش کارکنان نسبت به مسایل خاص زنان و موانع اطلاعاتي رابطه دارد. اين يافته ها با استفاده از نظريه اسناد و نيز پژوهش هاي قبلي مورد بحث قرار گرفته است.