مقاله بررسي هزينه تحصيلي و صلاحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه در آموزش عالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۶۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي هزينه تحصيلي و صلاحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در طول برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه در آموزش عالي ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعزام دانشجو به خارج
مقاله صلاحيت هاي علمي دانش آموختگان و هزينه تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري زعفراني رشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي هزينه تحصيلي و صلاحيت علمي دانش آموختگان اعزامي به خارج در مقايسه با دانش آموختگان همتراز داخل کشور در طول برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه بوده است. روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي (اسنادي و پيمايشي) است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه اعضاي هیات علمي با رتبه حداقل استاديار در دانشگاه هاي کشور که تعداد آن ها ۱۳۶۴۹ نفر، همچنين شامل کليه اسناد و مدارک مربوط به اعزام دانشجو به خارج است و از اين جامعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي، تعداد ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روايي آن از طريق اخذ نظرات از متخصصان و پايايي آن با اجراي مقدماتي ۳۰ پرسشنامه، محاسبه و ضريب آلفاي آن ۰٫۷۵ به دست آمده است. داده هاي به دست آمده ضمن توصيف، با توجه به هر يک از سوالات پژوهش، با استفاده از روش هاي آماري آزمون تحليل واريانس، آزمون کروسکال واليس تجزيه و تحليل شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که هزينه تحصيل در دانشگاه هاي معتبر خارج در طول سه برنامه توسعه، بالاتر از دانشگاه هاي داخلي است و هزينه تحصيل در دانشگاه غير دولتي داخل (دانشگاه آزاد اسلامي) پايين تر از دانشگاه هاي دولتي داخل و دانشگاه هاي خارج از کشور است. در خصوص صلاحيت هاي علمي- آموزشي بين دانش آموختگان داخل و خارج تفاوت چنداني وجود ندارد؛ در زمينه صلاحيت هاي علمي- پژوهشي و اجرايي، اعضاي هیات علمي دانش آموخته خارج نسبت به دانش آموخته دانشگاه دولتي و غير دولتي همتراز داخل کشور، رتبه بالاتري دارند.