مقاله بررسي هزينه هاي مبادله تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي در مناطق روستايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۶ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي هزينه هاي مبادله تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي در مناطق روستايي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي مبادله
مقاله بازار اعتبارات
مقاله بانک کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر ارزيابي هزينه هاي مبادله تسهيلات بانك كشاورزي مي باشد. هزينه هاي مبادله بالا به عنوان يكي از عواملي كه سبب محدوديت خانوارهاي روستايي در دسترسي به اعتبارات در كشورهاي در حال توسعه مي شود، عنوان شده است. داده هاي مورد استفاده از بانك كشاورزي و نيز از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه در يك نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴ جمع آوري گرديده است. در اين مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزينه هاي مبادله در دو بخش تسهيلات گيري و تسهيلات دهي، با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي آثار عوامل موثر بر هزينه هاي مبادله استفاده كشاورزان از تسهيلات مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان دهنده اهميت هزينه مبادله در جريان تسهيلات گيري و تسهيلات دهي مي باشد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه متوسط هزينه مبادله دريافت تسهيلات از بانك كشاورزي برابر ۹۱۵۵۱۰ ريال مي باشد. نرخ هزينه مبادله بر حسب نرخ سود تسهيلات برابر ۲٫۶۸ برآورد شده است. ميانگين هزينه هاي مبادله اعطاي تسهيلات براي بانك كشاورزي ۳٫۴۰ درصد کل هزينه هاي اعطاي تسهيلات محاسبه شده است . نتايج برآورد الگوهاي اقتصادسنجي نشان دهنده اهميت اندازه اعتبارات، تجربه، سطح تحصيلات و آگاهي دريافت کنندگان تسهيلات بر ميزان هزينه هاي مبادله دسترسي به اعتبارات مي باشد.