مقاله بررسي هستي شناختي فرا اصطلاح نامه نظام زبان پزشکي واحد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي هستي شناختي فرا اصطلاح نامه نظام زبان پزشکي واحد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصطلاح شناسي
مقاله اصطلاح نامه
مقاله واژه نامه ها
مقاله ذخيره و بازيابي اطلاعات پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيل صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساليان متمادي است که هستي شناسي به اشکال گوناگوني مانند طرح هاي رده بندي، تزاروس ها، واژگان کنترل شده، اصطلاح شناسي ها و واژه نامه ها معني شده است. ازآن جا که اصطلاح ها و منابع دانش، اجزاي مهمي از تعامل ميان نظام هاي نامتجانس است، هدف اين مقاله، بررسي هستي شناختي فرا اصطلاح نامه نظام زبان پزشکي واحد (که در يک سيستم منفرد اصطلاحات از علوم زيست شناسي ادغام شده است و توسط کتابخانه ملي پزشکي آمريکا تهيه گرديد که بخشي از زبان واحد پزشکي است) بوده است.
روش بررسي: در اين پژوهش با استفاده از روش مطالعه سندي و كتابخانه اي، به مطالعه متون و منابع موجود در زمينه مقايسه فرا اصطلاح نامه  Unified Medical Language Systemيا UMLS و هستي شناسي هاي ديگر (مانند  WordNetو UCO و کارهايي که در اين خصوص توسط افرادي چون  Burgunو همکار، در نتيجه بررسي و مرور منابع معتبر اين حوزه و تهيه فهرستي از لغات مرتبط با علم زيست شناسي، دال بر وجود اسامي، روابط مورد نياز در علم اطلاع رساني زيست شناسي، اقدام به مطابقت آن ها بر اساس مفاهيم فرااصطلاح نامه UMLS و در نهايت تعيين وجود روابط در منابع اصلي اين فرا اصطلاح نامه صورت گرفت) پرداخته شده است. علاوه بر اين، به منظور بررسي وجود سازگاري ميان نقشه   معنايي UMLS و دو هستي شناسي ديگر، مطابقت دادن در انواع معنايي UMLS و هستي شناسي سلسله مراتبي Cyc و WordNet انجام گرفت و براي ايجاد ساختاري يک پارچه در UMLS و سازگاري آن با Cyc، مفاهيم در Cyc به سه گروه تقسيم بندي گرديد.
يافته ها: قريب به۵۰ مقوله از Cyc به طور دقيق براي پوشش دادن شبكه معنايي UMLS استفاده شده است. نتايج نشان داد که نزديک به نيمي از آن ها در هر دو سيستم شبيه به هم هستند و ميان انواع Cyc و شبكه معنايي UMLS هم پوشاني وجود دارد. همچنين مشخص شده است که براي بعضي از گونه هاي معنايي UMLS مقوله هاي همسان و مشابهي در نسخه عمومي هستي شناسي سلسله مراتبي Cyc وجود ندارد. بنابراين، مقوله هايي در Cyc وجود دارد كه داراي هيچ گونه معادلي در UMLS نمي باشد. در زمينه مقايسه رده هاي معنايي UMLS و WordNet نتايج نشان داد که ۲ درصد از مفاهيم رده اختلال سلامتي UMLS در WordNet وجود دارد که مطابقت و سازگاري ميان رده ها ۴۸ درصد بوده است.
نتيجه گيري: هم اكنون هيچ استاندارد Upper-Level-Ontoligies در دسترس نيست. ممكن است در يك رده، مفاهيم به طور متفاوتي دسته بندي شوند، حتي زماني كه دسته بندي ها شبيه به هم به نظر برسند.