مقاله بررسي همبسته هاي اجتماعي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران به جنبش هاي ديني جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۵۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي همبسته هاي اجتماعي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران به جنبش هاي ديني جديد
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنبش هاي ديني جديد
مقاله فرقه
مقاله کيش
مقاله دانشجو
مقاله دين داري
مقاله هويت قومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري زين العابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرايش جوانان تحصيل کرده دانشگاهي به جنبش هاي ديني جديد، در ايران امروز و با وجود حکومت ديني، پديده نويني است که در خور بررسي و مداقه علمي است. پژوهش حاضر به دنبال کشف ميزان گرايش دانشجويان به جنبش هاي ديني جديد بوده و درصدد است تا برخي همبسته هاي اجتماعي اين گرايش را نيز شناسايي و توصيف نمايد. تحقيق حاضر با استفاده از روش پيمايش انجام گرديده و براي گردآوري داده ها از پرسش نامه هاي خود – اجرا استفاده شده است. جمعيت آماري تحقيق ۱۴۷۱۸۹ نفر از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر تهران در سال ۳۱۸۶ بوده که با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي و بر اساس فرمول نمونه گيري کوکران، حجم نمونه اي برابر با ۴۰۰ نفر از آنان به عنوان پاسخ گويان تحقيق انتخاب شدند. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ۹٫۴ درصد از دانشجويان گرايش قوي نسبت به جنبش هاي ديني جديد داشته اند، در حالي که ۴۱٫۷ درصد از آنها داراي گرايش ضعيف بوده اند. تحليل داده ها نشان مي دهد که بالاترين ميزان گرايش به جنبش هاي ديني جديد در بين دانشجوياني مشاهده شده است که هنوز ازدواج نکرده بودند، به طور نيمه وقت شاغل بوده اند، در رشته هاي هنر و علوم انساني تحصيل مي کرده اند، جزو اقوام لر و ترک و کرد بوده اند، و والدين آنها به طبقات اجتماعي بالاتر متعلق بوده اند. همچنين، گرچه دختران دانشجو در مقايسه با پسران، گرايش بيشتري به جنبش هاي ديني جديد داشته اند، اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار نبوده است. در نهايت، نتايج آزون هاي همبستگي نشان مي دهند که ميزان گرايش به جنبش هاي ديني جديد رابطه معکوس و معنادار با ميزان دينداري و رابطه مستقيم و معنادار با ميزان گرايش به هويت قومي داشته است. يافته هاي تحقيق حاضر بر توجه بيشتر به پديده جنبش هاي ديني جديد و ابعاد آن در ايران، از سوي پژوهشگران و دانشگاهيان و نيز سياست گذاران اجرايي کشور دلالت مي نمايد.