مقاله بررسي همبستگي آبدهي و هدايت الكتريكي آب رود هاي حوضه آبخيز درياچه بختگان با كاربرد دو روش پيرسون و کندال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي آبدهي و هدايت الكتريكي آب رود هاي حوضه آبخيز درياچه بختگان با كاربرد دو روش پيرسون و کندال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبدهي
مقاله هدايت الكتريكي
مقاله ضريب همبستگي
مقاله پيرسون
مقاله کندال
مقاله حوضه آبخيز درياچه بختگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالوردي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، داده هاي موجود آبدهي و هدايت الكتريكي (EC) آب هاي سطحي ۴۶ ايستگاه آب سنجي رودهاي حوضه آبخيز درياچه بختگان جمع آوري شده و پس از بررسي و صحت داده ها، همبستگي بين آبدهي و EC با كاربرد دو روش پيرسون و کندال مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج در بيش تر ايستگاهها براي هر دو روش روند يکساني را نشان مي دهند. روش مناسب براي هر ايستگاه بر اساس ضريب همبستگي بالاتر تعيين شده است. در ايستگاههايي که نتايج دو روش متفاوت بوده، روش بهتر بر اساس ضريب همبستگي بالاتر انتخاب و در ايستگاههايي که ضريب همبستگي نزديک به هم بوده، در صورت وجود داده هاي پرت، روش کندال پيشنهاد شده است. در پايان براي پنج ايستگاه که ضريب همبستگي بالا و معكوس بين بده و EC وجود داشته، معادله مورد نظر تهيه شده است كه روابط مربوط همگي از لحاظ آماري معني دار بوده اند. ايستگاههاي شور خارستان – جمال بيگ از سرشاخه هاي رود کر و سيوند – پل خان، سيوند – دشتبال، سيوند – عمادآباد و چشمه بنو – مشهد مرغاب در حوضه آبخيز رود سيوند داراي رابطه آماري قوي بودند.