مقاله بررسي همبستگي بين بهزيستي رواني و حس انسجام در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۷۳ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي بين بهزيستي رواني و حس انسجام در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزيستي رواني
مقاله حس انسجام
مقاله دانشجويان
مقاله دختر
مقاله پسر
مقاله کيفيت زندگي
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حس انسجام يک جهت ‌گيري شخصي نسبت به زندگي است که کنترل بر استرس را ارزيابي مي کند و بهزيستي رواني جز روان ‌شناختي کيفيت زندگي را تشکيل مي‌ دهد. گرچه حس انسجام و بهزيستي رواني مي ‌تواند چارچوب مناسبي براي سازش ‌يافتگي داشته باشند اما پژوهشگران تاکنون آنها رابه ‌طور تجربي مورد بررسي قرار نداده ‌اند. بدين ‌ترتيب هدف پژوهش حاضر تعيين همبستگي بين حس انسجام و بهزيستي رواني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکز است.
مواد و روش ها: ۴۰۰ نفر از دانشجويان (۲۰۰ دختر و ۲۰۰ پسر) با تکميل نشانگر بهزيستي رواني و پرسشنامه حس انسجام در اين پژوهش شرکت کردند. براي تحليل آماري داده‌ هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري شامل ميانگين، فراواني، درصد، آزمون t، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان استفاده شد.
يافته ‌ها: نتايج نشان داد که %۷۰ واريانس کل مربوط به حس انسجام به ‌وسيله متغير بهزيستي رواني بيان مي ‌شود (R2=%70). ضريب رگرسيون پيش ‌بين نشان مي ‌دهد که بهزيستي رواني مي ‌تواند واريانس حس انسجام دانشجويان را به ‌طور معني ‌دار تفسير کند و ضريب تاثير بهزيستي رواني (b=0.842) نشان داد که اين متغير با اطمينان ۰٫۹۹ مي ‌تواند تغييرات مربوط به حس انسجام را تعيين کند و همچنين نتايج نشان داد که در کل دانشجويان دختر بهزيستي رواني بالاتري نسبت به دانشجويان پسر دارند درحالي ‌که دانشجويان پسر حس انسجام بالاتري نسبت به دانشجويان دختر دارند.
نتيجه ‌گيري: نتايج پژوهش حاضر، نشانگر نقش مهم متغير بهزيستي رواني در قلمرو حس انسجام است. همچنين توجه بيشتر به بهزيستي رواني که شامل احساس خوشبختي و رضايت از زندگي است و جز روان‌ شناختي کيفيت زندگي است، حس انسجام بالاتري را در دانشجويان فراهم مي ‌کند.