مقاله بررسي همبستگي سطح هورمون رشد شبه انسولين IGF-1) 1) با شدت درگيري کبد در بيماران مبتلا به سيروز کبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي سطح هورمون رشد شبه انسولين IGF-1) 1) با شدت درگيري کبد در بيماران مبتلا به سيروز کبدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IGF-1
مقاله سيروز کبدي
مقاله MELD،Child- Pugh

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنود اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فره وش محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري طوسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: استقامتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: (IGF-1) Insulin-like Growth Factor-1 نوعي پروتئين پلي پپتيدي است که %۹۰ در کبد ساخته مي شود. سيروز کبدي وضعيتي همراه با کاهش IGF-1 است و با پيشرفت بيماري احتمالا سطح IGF-1 کاهش بيشتري مي يابد هدف اين مطالعه تعيين ميزان همبستگي بين IGF-1 و شدت بيماري کبدي بر اساس معيارهاي Child-Pugh و (Model for End Stage Liver Disease) MELD-Score بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، تعداد ۱۰۰ بيمار مبتلا به سيروز کبدي که در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به درمانگاه گوارش بيمارستان امام خميني تهران مراجعه کرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. براي بيماران آزمايشات IGF-1، شمارش سلول هاي خوني، آنزيم هاي کبدي، آلکالين فسفاتاز، آلبومين سرم، کراتينين خون و بيلي روبين توتال و مستقيم سرم انجام شد. همچنين سونوگرافي کبد و طحال و آندوسکوپي براي واريس، آسيت و آنسفالوپاتي انجام گرديد. سپس بر اساس معيارهاي Child-Pughو MELD شدت آسيب کبدي و همبستگي IGF-1 با معيارهاي Child- Pugh و MELD مشخص گرديد.
يافته ها: ميانگين سني شرکت کنندگان در اين مطالعه ۱۵±۴۴٫۴ سال و ميانگين IGF-1 برابر با ۹۱٫۵۱± ۹۲٫۹۵ نانوگرم در دسي ليتر بود. ۱۴ بيمار (۱۴%) داراي IGF-1 در حد طبيعي و ۸۶ بيمار (۸۶%) داراي IGF-1 غيرطبيعي بودند. در تمام بيماران ضريب همبستگي ميان IGF-1 و MELD برابر با (p=0.001) – 0.317 و ضريب همبستگي ميان IGF-1 و Child- Pugh برابر با (p<0.001) – 0.478 بوده است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که IGF-1 يک شاخص براي نشان دادن شدت بيماري سيروز کبدي است و مي توان از اين شاخص براي تعيين شدت بيماري در بيماراني که امکان نمونه برداري وجود ندارد، استفاده نمود.